Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Ограничаване на замените на държавни и общински земеделски земи, предвиждат законови промени, приети от парламента на първо четене
21/11/2008

Ограничаване на замените на държавни и общински земеделски земи, предвиждат законови промени, приети от парламента на първо четене

21 ноември 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 21 ноември 2008 г. промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Те предвиждат ограничаване на замените на държавни и общински земеделски земи. Министерският съвет предлага норми за практическо преустановяване на замените със земеделски земи, земи и гори от горския фонд, държавно и общинско имущество. Предвижда се промяна на режима, регулиращ замяната на държавни и общински земи в четири закона, съдържащи разпоредби, свързани с тази материя – Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и Закона за горите. Правителството предлага възможността за замяна да остане само в два случая – при прекратяване на собственост и когато произтича по силата на международен акт.

Парламентът прие на първо четене промени в Търговския закон, уреждащи отношенията между участниците в търговски дружества. Законопроектът за допълнение на Търговския закон е внесен от Министерския съвет и е в съответствие с директиви на Европейската общност.

Народните представители обсъдиха отчета за изпълнението на държавния бюджет на България за 2007 г. и приеха на заседанието си на второ четене промени в Закона за достъп до обществената информация, както и на първо четене изменения в Закона за медицинските изделия.

Народното събрание обсъди Доклада за прилагането на Закона и за дейността на съдилищата през 2007 г., Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 20 декември 2007 г. до 16 юли 2008 г.

Парламентът приеха Доклада  за състоянието на околната среда през 2006 г. и обсъди на второ четене промени  в Закона за съсловните организации на лекари и на лекарите по дентална медицина.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини