Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Земеделски земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им, да се разпределят между ползвателите, предвиждат промени в закона за ползване на земеделските земи, приети от парламента на второ четене
12/11/2009

Земеделски земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им, да се разпределят между ползвателите, предвиждат промени в закона за ползване на земеделските земи, приети от парламента на второ четене

12 ноември 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 12 ноември 2009 г. на второ четене промени в Закона за ползване на земеделските земи. Те предвиждат земеделски земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им, да се разпределят между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на земята в съответното землище. Вносители са Десислава Танева, Стоян Гюзелев и Димитър Аврамов от ПГ на ПП ГЕРБ.

С гласуваните изменения специална комисия, назначена от директора на областната дирекция "Земеделие", а не кметът на общината, ще ръководи сключването на споразумение за ползване на земеделските земи. В състава на комисията освен представителите на местната власт, ще бъдат включвани и представители на областната дирекция "Земеделие". Така дейността по сключването на споразумението за ползване, както и при липса на  споразумение, ще се извършва преимуществено с участие на служители на структурите на Министерството на земеделието и храните. Оптимизират се и сроковете за сключване на споразуменията, като се съобразяват с агротехническите срокове.

С приетите изменения се възстановява компетентността на областните управители да издават актове за държавна собственост върху застроени и прилежащи площи и за свободните от застрояване парцели от бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации. С наличието на акт за държавна собственост е обвързана правната възможност, а оттам и цялостната административна дейност, за извършване на процедурите за придобиване на собственост върху посочените държавни земи, от правоимащи лица или чрез търг.

Парламентът прие предложение за промяна в Кодекса на труда, което предвижда през 2010 г. да се запази мярката, с която работодателите могат да удължат от 3 на 6 месеца непълното работно време на своите служители в рамките на календарната година. Предложението е на народните представители от ПГ на ПП ГЕРБ Светлана Ангелова, Вяра Петрова и Емануела Спасова. Народното събрание прие и предложението на Ваньо Шарков – ПГ на Синята коалиция, жените – работници и служители, които са в напреднал етап на лечение за оплождане ин-витро, да бъдат включени в категорията на бременните жени, кърмачките и майките на деца до три години, ползващи специални закрила при полагане на труд и при уволнение.

Народните представители приеха предложения от Министерския съвет Закон за денонсиране на споразумението между България и Програмата за развитие на ООН и на допълнителния протокол към него. Причината е, че последната програма за сътрудничество между България и ПРООН ще приключи през тази година и след това ще бъде закрито представителството на организацията в нашата страна. В същото време някои клаузи на споразумението днес влизат в противоречие с ключови области на законодателството на ЕС, сред които и държавните поръчки и събиране на данъчни и митнически сборове, и крие опасност от задействане на процедура срещу България от страна на ЕК, се посочва в мотивите към предложението.

Народното събрание даде съгласие Министерският съвет да преговаря и да сключи второ изменение на договора за финансиране между България и Европейската инвестиционна банка по проекта за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергетиката, според които отпада изключението за регулиране на цените за транзитен пренос на електроенергия. Измененията са внесени от Министерския съвет в отговор на писмо на Европейската комисия за възможно неизпълнение на задължения на България за прилагане на общностното право по отношение на определянето на цените за пренос на електроенергия. Съображението на ЕК e, че действащата разпоредба предполага определянето на различни такси за пренос на електроенергия на територията на страната и за пренос на електроенергия през територията на страната /транзитен пренос/, което би могло да доведе до нарушаване на принципа за недискриминация.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за опазване на околната среда, с които се премахва задължението докладите по ОВОС и оценка за съвместимост да се възлагат на регистрирани от МОСВ експерти. Предвидено е министърът на околната среда всяка година да внася доклад за състоянието на околната среда в Министерския съвет, вместо в Народното събрание. След като бъде приет от правителството, докладът ще се публикува като Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда.

Депутатите приеха извънредна точка в дневния ред за утре – да бъде разгледана декларация относно освобождаване от длъжност на ръководителите на дипломатическите представителства на България в САЩ и в Турция.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини