Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът избра Анастас Анастасов за заместник-председател на Народното събрание
14/07/2010

Парламентът избра Анастас Анастасов за заместник-председател на Народното събрание

14 юли 2010 г.

Парламентът избра на заседанието си на 14 юли 2010 г. Анастас Анастасов за заместник-председател на Народното събрание. Анастас Анастасов е юрист, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и член на Комисията по правни въпроси.

Парламентът избра за председател на парламентарната комисия по здравеопазване Десислава Атанасова, а за неин заместник – Геновева Алексиева.

За председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове беше избрана Моника Панайотова.

Парламентът направи промени и в Комисията по култура, гражданското общество и медиите. Депутатите освободиха Димитър Петров като член, а на негово мястото беше избрана Таня Въжарова. Парламентът избра Снежана Дукова за член на Комисията по образованието, науката и въпросите на младежта и спорта и я освободи като член на Комисията по здравеопазването. Депутатите решиха Светомир Михайлов да влезе в здравната комисия.

Дадените под наем имоти - публична държавна собственост, не могат да се ползват извън предназначението им, да се преотдават и да се ползват съвместно по договор с трети лица. Това приеха депутатите при първото четене на промени в Закона за държавната  собственост. Цените на имотите вече ще се определят на базата на осреднените пазарни цени от всички вписани възмездни сделки, а не както сега - на произволното избрани цени. Предвижда се за изграждане на национални обекти, когато отчуждаваните имоти или части от имоти са частна общинска собственост, те да преминават безвъзмездно в собственост на държавата от датата на обнародване в "Държавен вестник". С промените се дава и възможността инвеститорът на национален обект да влезе и да строи в чужд имот срещу задължението за заплащане на обезщетение. Това ще може да стане само след влизане в сила на подробния устройствен план, предвиждащ изграждане на национални обекти, приеха депутатите. От сегашния закон се отменя и текстът, който дава възможност на политически партии да закупят имот - частна държавна собственост.

Парламентът прие на първо четене да се върне платеното обучение на бакалаври във висшите училища. Със 71 гласа "за", 52 "против" и 6 въздържали се депутатите подкрепиха промените в Закона за висшето образование, внесени от Галина Банковска /ГЕРБ/ и група народни представители. Предвижда се висшите училища да имат право да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен "бакалавър" по професионални направления и специалности от регулирани професии, които са получили при програмната акредитация оценка "много добра". Това право трябва да получат всички висши училища, получили при институционална акредитация оценка "много добра" и "добра", се посочва в доклада на просветната комисия. Студентите ще могат да се обучават срещу заплащане само при наличие на незаети места, като броят им не може да надхвърля 10 процента от общия образователен капацитет на висшето училище. Таксите от обучението срещу заплащане не могат да бъдат по-ниски от 70 на сто от диференцирани нормативи по професионални направления за един студент и да не могат да бъдат по-високи от двукратния им размер.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини