Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Да има и платено обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър", реши Народното събрание
29/07/2010

Да има и платено обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър",  реши Народното събрание

29 юли 2010 г.

На заседанието си на 29 юли 2010 г. Народното събрание прие на второ четене  промени в Закона за висшето образование, които предвиждат право на висшите училища да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" по професионални направления и специалности от регулирани професии, които са получили при програмната акредитация оценка "много добра". Изискването е висшите училища да имат също оценка добра или много добра при институционална акредитация.

Броят на студентите платено обучение не може да надхвърля 5 процента от  определения капацитет на съответното професионално направление или капацитет на съответната специалност от регулираните професии, регламентират измененията. Те предвиждат за учебната 2010 - 2011 година обучението да се извършва по решение на Академичния съвет на съответното висше училище, в рамките на съответния свободен капацитет, за лица, които са кандидатствали във висшето училище, участвали са в класирането, но не са приети за редовни студенти. От следващата учебна година приемът ще се извършва по новия ред.

Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ ще се ръководи от управител, вместо както досега - от директор, реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Закона за здравното осигуряване. Един подуправител, а не както сега - най-малко трима заместник-директори, ще подпомагат работата на управителя на касата. Правомощията на управител на НЗОК ще се изпълняват от заварения директор на НЗОК, докато приключи мандата му. Трудовите договори на заварените при влизането в сила на промените заместник-директори ще се прекратят с предизвестие по трудовия кодекс, реши парламентът.

Народното събрание прие на второ четене и изменения в Закона за гражданското въздухоплаване. Те предвиждат за по-голяма безопасност на полетите авиокомпаниите да имат право да проверяват и тестват екипажите за употреба на психотронни вещества.

Авиоотряд 28 от второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министерството на транспорта преминава към Министерския съвет отново като второстепенен разпоредител. Това означава, че  министерствата ще трябва да заплащат от бюджета си, ако искат да летят с авиоотряда.

Концесионерите на обособена част от летище за обработка на товари, багажи и поща да събират такса "паркиране", предвиждат измененията. По този начин ще се създадат условия концесионерът да изгради и поддържа летищната инфраструктура, да предоставя услуги по паркиране и да събира за това такси.

Парламентът възложи на председателя на Народното събрание да изпрати във Върховната касационна прокуратура доклада на Временната анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ. Ръководството на парламента трябва да изпрати в прокуратурата и материалите, събрани в процеса на работата на комисията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини