Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители приеха на първо четене законопроект за Българската агенция по безопасност на храните
01/12/2010

Народните представители приеха на първо четене законопроект за Българската агенция по безопасност на храните

1 декември 2010 г.

Народните представители приеха на първо четене законопроект за Българската агенция по безопасност на храните. Новият орган ще се създаде чрез преобразуване на Националната ветеринарномедицинска служба и ще бъде на пряко подчинение на земеделския министър. В агенцията ще се влее и Националната служба за растителна защита, с изключение на Института за защита на растенията. Дейностите на Националната служба по зърното и фуражите и Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи  преминават към новата агенция. Същото се отнася и за дейността на областните дирекции "Земеделие", свързана с контрола на съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци. Агенцията за безопасност на храните ще поеме и функциите на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве към Министерството на здравеопазването, свързана с контрола върху храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води. Българската агенция по безопасност на храните ще се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който ще се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните. Той ще се подпомага от трима заместник-изпълнителни директори. В структурата на агенцията ще бъде създаден център за оценка на риска. Той ще извършва независима научна оценка на риска по отношение на безопасността на храните, здравето на човека, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, добавките в храните и фуражите, генетичномодифицираните организми, диетичните продукти, храненето и алергените и др. Предвижда се Законът за Българската агенция по безопасност на храните да влезе в сила от 1 януари 2011 г.

Парламентът увеличи максималния размер на данъка върху недвижимите имоти, който общините могат да налагат. Това стана при окончателното приемане на промени в Закона за местните данъци и такси. По закон общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,1 до 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Парламентът гласува горната граница да е не 2,5 на хиляда, а 4,5 на хиляда. Прието беше данъкът да се плаща на две равни вноски в следните срокове - от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. на предплатилите от 1 до 30 април за цялата година се прави отстъпка от пет процента. Същите условия са записани и за плащането на данъка върху превозните средства. Депутатите приеха и данъкът за шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата, да е от 30 до 150 лв.

Да бъде възстановен акцизът за внесени употребявани  автомобили за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г., реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене законопроекта за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили. В него се определят лицата, които имат право на възстановяване. Дадено е и легално определение на понятието "надвнесен акциз" - разликата между внесения акциз за употребяван автомобил и размера на акциза за нов автомобил със същата мощност на двигателя. На практика това означава, че ще се възстановява надвнесен акциз за употребявани автомобили с мощност на двигателя, превишаваща 120 киловата по система DIN. Регламентирана е процедурата по възстановяване, което ще става въз основа на подадено писмено искане до компетентната митница, където е внесен акцизът.  Надвнесеният акциз ще се възстановява с решение на началника на компетентната митница. В случай че лицето има задължения към агенция "Митници", тези задължения ще бъдат прихванати от надвнесения акциз и ще се възстановява разликата, ако има такава. Подлежащият на възстановяване акциз ще се възстановява заедно със законната лихва в 3-дневен срок от влизане в сила на решението за възстановяване по посочена от лицето банкова сметка. Урежда се и процедурата по възстановяване на данъка върху добавената стойност във връзка с възстановения акциз.

Депутатите промениха и състава на две парламентарни комисии - здравната и социалната. Местата си смениха Мая Манолова от левицата и колежката й Валентина Богданова. Манолова бе освободена от комисията по труда и социалната политика и попълва състава на комисията по здравеопазване. Богданова излиза от здравната и става член на социалната комисия.

Местният данък върху туристическите хижи, средствата за подслон и местата за настаняване ще варира между 20 стотинки и три лева за нощувка. Това одобриха депутатите, които приеха на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси. Новият туристически данък ще замени съществуващата до сега такса, която собствениците на съответните туристически обекти са дължали. Общините ще определят размера на данъка в зависимост от категорията на местата за подслон и настаняване. В закона е предвиден минимален размер на данъка за една календарна година. Той  не може да бъде по-малък от данъка, който би бил дължим при 30-процентна заетост на легловата база в туристическия обект. Когато събраният през годината данък е по-малко от 30 процента от данъка, който би бил събран при пълна заетост на обекта за настаняване, разликата трябва да се внесена допълнително, за да достигане 30 процента.  Данъкът ще се внася до 15 -то число на месеца, следващ месеца, в който са предоставени леглата в обектите за настаняване, приеха депутатите.

Недвижимите имоти с данъчна оценка до 1689 лева вече ще се облагат с данък. Депутатите приеха т. нар. данък "колиба" при второто четене на промени в Закона за местните данъци и такси. С 68 гласа "за", 25 - "против" и четирима "въздържали се" депутатите отмениха разпоредбата в закона, според която не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лева включително. От Коалиция за България и от ДПС критикуваха отпадането на текста с мотива, че фискалният ефект от данъка ще бъде нищожен, а събираемостта му - почти нулева.

С 87 гласа "за" , 33 "против" и без нито един "въздържал се" след прегласуване парламентът прие отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2009 г. Според документа приходите и трансферите са били на обща сума 2 208 197 хил.лв., при заложени 2 472 943 хил.лв. Това прави 89, 3 на сто изпълнение. Разходите и трансферите на касата са били като цяло 1 752 776 хил. лв., при заложени  2 071 182 хил. лв. или 84,6 на сто. Реализираният излишък, според отчета, е в размер на 455 421 хил.лв. За първична болнична помощ през 2009 г. са били изразходвани 123 492 хил. лв., за специализирана извънболнична медицинска помощ - 133 202 хил. лв., за дентална помощ - 77 488 хил. лв. За медикодиагностични дейности са били дадени 57 045 хил. лв. при уточнен план от 61 828 хил. лв. 977 587 хил. лв. са похарчени за болнична медицинска помощ, при уточнен план от  1 071 432 хил. лв., сочат цифрите в отчета.

Парламентът реши постъпленията от туристически данък да влизат в общинския бюджет. Това стана при гласуване на второ четене на промени в Закона за местните данъци и такси. Досега в общинската хазна постъпваха данъците върху недвижимите имоти, върху наследствата, върху даренията, при възмездно придобиване на имущество, върху превозните средства и патентния данък. Прието беше кметът на общината да може да прави разсрочване на местни данъци и такси в размер до 100 000 лева. Условието е отсрочването или разсрочването да се изиска до една година от датата на издаване на разрешението. В останалите случаи, когато сумата е над 100 000 лв. решението за разсрочване се взема от общинския съвет. Разрешението за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ордените и медалите на Република България, според които не могат да бъдат награждавани щатни или нещатни сътрудници на ДС. За проекта  гласуваха 83 депутати, против бяха 18, а 27 се въздържаха. Вносители на проекта за промени са народните представители от Синята коалиция Лъчезар Тошев и Ваньо Шарков. Законопроектът е отхвърлен при гласуването в двете комисии, на които е бил разпределен - Комисията по културата, гражданското общество и медиите и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. С ордени и медали не могат да бъдат награждават лица, които са били щатни или нещатни сътрудници, информатори, доверени лица, облагодетелствани лица на Министерството на вътрешните работи, Държавна сигурност /ДС/, Разузнавателното отделение към Щаба на войската, Разузнавателното управление на Генералния щаб при Министерство на народната отбрана и Народната милиция в периода 1944 - 1989 г. или са участвали в политически репресии, е записано в проекта за промени на закона. Вносителите са предложили да не бъдат награждавани и лица, които са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани по съдебен ред  или със закон, както и тези, които са амнистирани.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини