Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Собственикът на отчужден имот ще може да поиска отмяна на заповедта за отчуждаване, ако в срок до шест месеца общината не му изплати дължимото обезщетение, реши парламентът с приемането на второ четене промени в Закона за общинската собственост
03/02/2011

Собственикът на отчужден имот ще може да поиска отмяна на заповедта за отчуждаване, ако в срок до шест месеца общината не му изплати дължимото обезщетение. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за общинската собственост. Измененията ускоряват процедурите за принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за изграждане на обекти - публична общинска собственост от първостепенно значение за общините. При изграждането на обекти - публична общинска собственост от първостепенно значение общината ще може да влиза във владение на отчуждените имоти - незастроени земеделски земи или гори и земи от горския фонд, и да започне строителството преди влизане в сила на заповедта за отчуждаването им. Условията за това са да има издадено разрешение за строеж на обекта и определеното обезщетение за отчуждаване да е преведено по сметка на правоимащите. В тези случаи общината дължи обезщетение на собствениците за периода от деня на влизане във владение на имота до влизането в сила на заповедта за отчуждаване. Ако в петгодишен срок от отчуждаването на имота строителството на обекта от първостепенно значение не е започнало, както и когато одобреният подробен устройствен план бъде отменен от съда, а новият план не засяга отчуждения вече имот, по искане на бившия собственик кметът на общината отменя заповедта за отчуждаване след възстановяване на полученото обезщетение. Предвидена е и правната възможност при отчуждаване на незастроени поземлени имоти извън урбанизираните територии, които са земеделски земи или гори и земи от горския фонд в землище обезщетяването да може да се извърши със земеделски земиот общинския поземлен фонд, съответно - с гори или със земи от общинския горския фонд, еднакви по произход и функции с отчуждавания имот, след решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Забранява се промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок от 20 години след опожаряването им. Това реши парламентът с приемането на второ четене на текстове от законопроекта за горите. Забраната не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана с отбраната или сигурността на страната, изпълнението на национални или общински инвестиционни проекти. Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии ще се допуска за площадки за изграждане на транспортни съоръжения, промишлени предприятия, гробищни паркове, депа за отпадъци, хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пътища и ж.п.-линии, водни канали, изграждане на стълбове за лифтове и влекове, основи на съоръжения от ветрогенераторни и фотоволтаични паркове, скиписти. Промяна на предназначението ще се допуска и при създаване на нови или разширяване на строителните граници на урбанизираните територии, при изграждане на национални обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, както и на общински обекти от първостепенно значение. Не се допуска промяна на предназначението на горски територии за скиписти и стълбове за лифтове и влекове, когато изграждането им не е предвидено в приетите областни планове за развитие на горските територии. Приходите от промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии ще постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и храните и ще се изразходват само за залесяване и строителство, и поддръжка на горски пътища. Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, ще се извършва само за строителство на обекти, които са държавна или общинска собственост, решиха още депутатите. Това ще става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните. Правото на строеж върху поземлени имоти в горски територии ще се погасява, ако не бъде упражнено в продължение на пет години, както и в случай на незаплащане в тримесечен срок на дължимата сума за това вещно право.

Получателят на продукти, свързани с отбраната, трябва да има лиценз за техния износ, внос или транспортиране. Това предвижда приетият на първо четене от парламента законопроект за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба. Вносител е Министерският съвет. От друга страна, се предлага отмяната на лицензионния режим при трансфер на продукти, свързани с отбраната в Общността, като на негово място се въвежда процедура за регистрация. Със законопроекта се регламентират индивидуални, глобални и генерални разрешения за трансфер на изделията от територията на България за други държави-членки на Европейския съюз. Запазва се обхватът на контрол по списъка с продукти, свързани с отбраната. Той обхваща същите изделия, каквито са записани и в Закона за експортния контрол на оръжия и технологии с двойна употреба.

Многонационалните компании се задължават да се консултират със синдикатите в отделното предприятие в случай на масови уволнения, промяна на работодателя или в други случаи от спектъра на трудово-правните отношения, записаха депутатите при първото четене на законопроекта за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, група предприятия и европейски дружества. Така по-добре ще бъде гарантирано правото на служителите на защита, пише в мотивите си вносителят - Министерският съвет. Преговорите ще се водят от специален орган. В него, според предложението, на квотен принцип влизат работещи от всяка държава. В проекта е заложено и разширяване на обхвата на преговорите чрез включване на въпроси, свързани със структурни промени в мултинационалните компании - сливане, вливане, разпределение на дейността, промяна на собствеността. Законопроектът се предлага във връзка с прилагането на европейска директива за създаване на европейски работнически съвет или на процедура по информиране с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение. Предвижда се и усъвършенстване на разпоредбите по отношение задължението на централния орган за управление на многонационалното предприятие за събиране и предоставяне на информация на специалния орган за преговори, която е от значение както за процедурата на преговорите, така и за структурата и статута на компанията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини