Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2011 г.
09/03/2011

Парламентът прие Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2011 г. Депутатите подлагат на парламентарно наблюдение и контрол проектите на актове в няколко приоритетни области. Това са "Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж - ускоряване на напредъка по Стратегия "Европа 2020", "Икономическо и финансово управление", "Модерен бюджет на ЕС", "Пространство на свобода, сигурност и правосъдие" и "ЕС на регионалната и международната сцена". В областта за устойчив растеж са включени законодателна инициатива за взаимно признаване на идентификацията и електронното установяване на автентичността, преразглеждане на директивите за електронния подпис и за работното време, т.нар. Бяла книга за пенсиите, както и рамката на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите. Акцент е и предложение за преразглеждане на Директивата за тютюневите изделия за производството, предоставянето и продажбата на тютюневи изделия, както и преглед на директива за прозрачността на мерките, регулиращи цените на лекарствени продукти. Включена е и новата енергийна стратегия на ЕС за периода 2011-2020 г., както и приоритетите за енергийна инфраструктура за 2020 г., план за интегрирана европейска енергийна мрежа и директива за енергийна ефективност и енергоспестяване. В пакета за летищата, който също е в програмата, е оценка на капацитета и инвентара на летищата, преразглеждане на регламента за слотовете, на директивата за наземното обслужване, както и на директивата за самолетния шум. "Икономическо и финансово управление" обхваща законодателна инициатива за рамка за управление и разрешаване на банкови кризи, директива за отговорно отпускане и вземане на заеми и кредити, както и законодателно предложение за обща консолидирана корпоративна данъчна основа. В програмата са включени и изменение на Регламента за агенциите за кредитен рейтинг, предложение за директива за изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки и регламент за ефективното прилагане на бюджетно наблюдение в еврозоната.

В областта за модерен бюджет на ЕС е включено предложението за регламент за нова многогодишна финансова рамка. "Пространство на свобода, сигурност и правосъдие" обхваща инициативи за Интелигентни граници - законодателни предложения за система за влизане и излизане, програма за регистриране на пътниците, както и за промени в Кодекса на шенгенските граници. Включени са предложения за създаването на Европейска система за наблюдение на границите, като и за директива за правата и оказването на помощ на жертви на престъпления и др. Основните актове в "ЕС на регионалната и международната сцена" са стратегия на ЕС за региона на река Дунав, годишен пакет за Европейската политика на съседство, с акцент върху Източното партньорство, пакет за разширяване 2011 г., становище относно кандидатурата на Сърбия за членство в ЕС.

Министърът на отбраната ще може да разрешава изпращането на до 600 военнослужещи на мисии извън България, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, внесени от Министерския съвет. Според действащите разпоредби без санкция от Народното събрание министърът на отбраната можеше да разреши изпращането на до 200 военнослужещи и/или военна техника и оборудване, и/или до три военни кораба, и/или до пет военни въздухоплавателни средства с техните екипажи на територията на съюзническа държава. Досега министърът можеше да изпрати и до 300 военнослужещи и/или военна техника и оборудване без оръжие и/или до три военни въздухоплавателни средства, и/или един военен кораб. С измененията се дава възможност те да носят оръжие.

Депутатите решиха още към състава на въоръжените сили да се включат две нови структури - Военно-географската служба и Стационарната комуникационна и информационна система, които ще бъдат военни формирования - структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. Съгласно Бялата книга за отбраната се предвижда въвеждането на нова командна структура на Българската армия, която включва Съвместно командване на силите, военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите и три вида въоръжени сили - Сухопътни войски, Военновъздушни сили и Военноморски сили. Занапред военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната също ще заплащат такса за детска градина на децата си, както останалите родители, прие Народното събрание. Във военните академии, висшите военни училища и професионалните колежи ще се извършва специализирано обучение, придобиване на квалификация и професионална подготовка от военнослужещите, цивилните служители, както и от служители на други министерства и ведомства и от граждани при условия и ред, определени с акт на министъра на отбраната.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини