Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
С глоба от 500 до 1000 лева ще се наказват експерименти с неразрешени продукти за растителна защита
23/03/2011

С глоба от 500 до 1000 лева ще се наказва физическо лице, което изпитва с научноизследователска и експериментална цел неразрешени продукти за растителна защита без необходимото разрешение. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за защита на растенията. За едноличните търговци и юридическите лица санкцията ще е от 1000 до 2000 лева. Разрешението за научни изпитвания ще се издава от Българската агенция за безопасност на храните за срок от една година. Увеличават се и глобите за лица, които внасят, съхраняват или транспортират вредители в България без необходимото разрешение, изнасят растения или растителни продукти без необходимите сертификати, или произвеждат или внасят с търговска цел растения, растителна продукция и други стоки от растителен произход без необходимата регистрация. Сега законът предвижда глоба за физическите лица от 600 лв. до 900 лв., ако деянието не съставлява престъпление. С промените тази санкция става от 1800 до 3600 лева. Същата глоба ще се налага и за физически лица, които пускат на пазара или употребяват нерегистрирани, негодни за употреба или несъответстващи на обявеното в придружаващата документация и етикета торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати. За юридическите лица и едноличните търговци санкцията става от 2700 до 4800 лева, вместо досегашните от 900 до 1200 лева. Когато се установи, че партида торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати са нерегистрирани, негодни за употреба или несъответстващи на обявеното в придружаващата документация, контролните органи на Българската агенция за безопасност на храните ще ги спират от продажба и употреба и ще разпореждат за сметка на собственика дабъдат изнесени от страната или унищожени.

Собствениците на земеделска и горска техника занапред няма плащат такса за издаване на експертна справка за проверка на идентификационните номера на техниката, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Досега за получаване на съответния документ се дължеше такса, определена с тарифа от Министерския съвет. От такса се освобождават собствениците, в случай че се иска удостоверение с данни на собственика или за техниката. Безплатно ще се издават и справки за броя на техниката от един вид, марка или модел.

Парламентът прие нов списък на занаятите, от който отпадат частот съществуващите в настоящия закон дейности. В настоящия проект се предлага занаяти да са 56 дейности разделени в две групи - народни художествени занаяти и други. В досегашния списък дейностите са 129. Отпадат голяма част от занаятите в областта на строителството и довършителните работи; в областта на електротехниката и металообработването; в областта на обработката на дървени и други материали; в областта на производството на храни и напитки; в областта на здравните и хигиенните услуги. Решено беше издадените до влизането в сила на този закон свидетелства от Задругата на майсторите на народните художествени занаяти и от националното сдружение "Задруга на майсторите на народни художествени занаяти" да запазват валидността си. Дава се 9-месечен срок регионалните камари и Националната занаятчийска камара да приведат в съответствие със закона програмите за подготовка и обучение на занаятчии, правилата за обучение и правилниците за обучение и провеждане на изпити. До три месеца от влизане в сила на закона трябва да бъде утвърден образецът на регионален регистър на занаятчиите. Срокът, в който регионалните занаятчийски камари и Националната занаятчийска камара трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона, е шест месеца. Отпада облекчението при плащане на патентен данък за лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност свързана с козметични услуги, поставяне на татуировки, маникюр и педикюр. Записано беше задължение да се вписват в регистъра БУЛСТАТ неперсонифицирани дружества, организирани по занаятчийски начин.

Парламентът гласува 100 процента от капитала на ВМЗ -Сопот да бъде предложен за приватизация. Така депутатите с 86 гласа "за", 19 - "против" и 6 въздържали се одобриха правителствената стратегия за продажбата на Вазовските машиностроителни заводи. Според кабинета идеята е да се запази и разшири предметът на дейност, както по отношение на отбранителната продукция, така и на гражданската. Сред целите на сделката е и модернизация на производството на дружеството и неговото запазване като основен фактор на заетостта в региона. На инвеститорите да бъдат предложени 118 000 000 броя акции, което е 100 процента от капитала, предвижда стратегията. Цената следва да бъде в лева или в евро, като 20 на сто от капитала / 23 600 000 броя акции/ може да бъде заплатен и с непарични платежни средства. Определена е и процедурата по продажбата - публично оповестен конкурс. Участниците в сделката трябва да приемат условието ВМЗ-Сопот да не бъде обявено в несъстоятелност или в ликвидация за 5 годиин, считани от датата на придобиване на собственноста върху продаваните акции. Няма да се допускат и съкращения на работници и служители в срок от 3 години. Предлаганата средносписъчна численост на персонала трябва да не е по-малка от тази към датата на обявяване на конкурса. Редуциране броя на заетите през 3-те години от мораториума е възможно само при пенсиониране и естествено текучество. Условие за прехвърляне на акциите е и потенциалните инвеститори да погасят всички публични задължения на заводите и просрочените вземания на работниците и служителите в определения към датата на подписване на приватизационния договор размер. За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да притежават удостоверение за сигурност, издадена от компетентен орган, а чуждестранните инвеститори - потвърждение от български компетентен орган за право на достъп до класифицирана информация.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини