Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Министърът на земеделието запозна народните представители с мерките на правителството във връзка с разпространението на шап у нас
30/03/2011

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов запозна народните представители с мерките, свързани с разпространението на шап у нас. Не е възможна ваксинация срещу шап, заяви пред депутатите земеделският министър Мирослав Найденов. Той обясни, че това ще доведе до други последствия, като например забрана на износ на наша продукция, а и независимо от ваксинацията, пак животните в засегнатите райони трябва да бъдат унищожени. Ще използваме само разписаните процедури - унищожаване, дезинфекция и карантина, посочи министърът. Към момента са предприети абсолютно всички мерки за борба с шапа, увери министър Мирослав Найденов. Той беше категоричен, че собствениците на унищожените животни ще бъдат на 100 процента обезщетени. Според него заболяването идва от турска територия и ако не се предприемат адекватни мерки от турска страна, ще бъдем подложени на постоянен риск. Мирослав Найденов подчерта, че днес ще има заседание на ниво заместник-министри на земеделието, външните работи, вътрешните работи и на отбраната и до няколко дни трябва да се докладва за възможности за изграждане на ограда на границата с Турция, която да пречи на свободното движение на животни. Не става дума за връщане на граничния кльон, а само за заграждения, които пречат на дивите животни, уточни той и изрази надежда турската страна да предприеме реципрочна дейност.

Съвет на настоятелите на БАН ще подпомага развитието на академията и ефективното управление на финансовите средства и собствеността й. Създаването и дейността на новата структура бяха регламентирани с приемането на второ четене на промени в Закона за БАН, внесени от представители на всички парламентарни групи и един независим депутат. Съветът на настоятелите е с мандат от четири години. Той ще може да предлага създаване, преобразуване и закриване на академичните институти и други самостоятелни структурни звена. Членовете на новата структура ще отговарят и за контрола на разходването на бюджетната субсидия и съгласуването на финансовата политика на БАН. Настоятелите ще контролират още реда на стопанисване и разпореждане върху предоставеното от държавата в собственост на БАН, академичните институти и другите самостоятелни звена. Съветът на настоятелите на БАН включва двама представители на министерства, определени с решение на Министерския съвет. В закона е предвидено три месеца след влизането му в сила правителството да определи своите представители. В съвета ще участват още представител на Националното сдружение на общините в Република България, както и двама на националните представителни организации на работодателите. Членове на съвета ще бъдат още двама от юридическите лица с нестопанска цел в областта на науката или изкуствата и един - от Съвета на ректорите на висшите училища. Бившият председател на БАН, двама учени от общото събрание на БАН, както и двама чуждестранни учени също ще са част от съвета. Членовете на Съвета на настоятелите няма да получават възнаграждение за дейността си.


Физически лица няма да могат да изкупуват рискови отпадъци от черни и цветни метали, които са обект на най-чести посегателства - елементи на ж.п. състави и кабели. Това предвиждат приети на второ четене от парламента промени в Закона за управление на отпадъците. Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които са елементи от електронната съобщителна инфраструктура, жп състави, пътни знаци, капаци на шахти, части от улично осветление или ВиК мрежата, както и елементи на металосъдържащи паметници на културата се извършва при наличие на издаден сертификат и сключен писмен договор. Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали ще се извършват само на площадки на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт и на обекти от жп инфраструктурата със стопанско предназначение. Отпадъците от метални опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, моторни превозни средства, излезли от движение, се съхраняват на отделни площадки или на обособени части от тях, след предварително третиране. Съществуващите вече пунктове трябва да се приведат според изискванията в деветмесечен срок от влизането на закона в сила. Ако търговецът не успее да направи това в определеното време, е длъжен да преустанови дейността си и да заяви площадките за заличаване. В срок от три месеца той трябва и да реализира наличните количества отпадъци , както и да почисти местата. При неизпълнение на изискванията в срок от 9 месеца от влизане в сила на промените, площадката се заличава служебно. Законопроектът задължава пунктовете за търговия с цветни и черни метали да бъдат изнесени извън жилищните зони. По данни на министерството на икономиката в момента 400 пункта се намират в промишлени райони и отговарят на новите изисквания. Депутатите задължиха търговците да осигурят постоянно видеонаблюдение на площадките. Те трябва да инсталират камери в срок от един месец от получаване на лиценз и да пазят записите една година. За да получи лиценз за дейности с метални отпадъци, заявителят вече ще трябва да представя и декларация за спазване на изискванията за осигуряване на видеонаблюдение. Въвежда се предварително изпълнение на заповедта за отнемане на лиценза и за заличаване на площадката.

Доходите от стопанска дейност на земеделските производители и тютюнопроизводители да се облагат като тези на едноличните търговци - на основата на финансов резултат, предвиждат приети на първо четене от парламента промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Измененията, внесени от депутати от ГЕРБ, създават възможност земеделските производители и тютюнопроизводители да приспадат от доходите си реално извършените от тях разходи. Новият ред на облагане ще се прилага задължително за доходите на физическите лица, регистрирани по ДДС, и по избор за доходите на останалите земеделски производители. Законопроектът въвежда и задължение земеделските производители да водят "опростено счетоводство", позволяващо определянето размера на дължимия данък. Те ще трябва да съставят годишен финансов отчет, който се състои само от отчета за приходите и разходите. Промените в закона целят постигането на по-справедливо данъчно облагане на земеделските производители. Според действащите разпоредби се преотстъпва 60 на сто от оборота като разход и за данъчна основа за печалба се приемат 40 на сто от оборота на земеделските производители, които не са регистрирани като търговски дружества. С измененията се предлага също държавните помощи и субсидии по европейски програми за 2009 г. да не се третират през 2010 г. като доход, който подлежи на облагане.

По-ниски минимални осигурителни прагове за медицинските сестри и енорийските свещеници прие на първо четене парламентът с промени в Закона за бюджета на ДОО за 2011 г., внесени от депутати от ГЕРБ. Осигуровките на сестрите, акушерките и лаборантите от следващия месец се връщат на нивата от миналата година - между 500 и 580 лева. Причината за внасяне на измененията са проблемите, възникнали след влизането в сила на новия класификатор на професиите и длъжностите, според който редица длъжности преминават към по-висок клас и съответно това води и до по-висок осигурителен доход, посочи Светлана Найденова, един от вносителите. В тази група са медицинските сестри, които трябваше да се осигуряват върху доходи от 820 лева, както и лекарите, при положение че средната им заплата е около 460 лева. Минималните осигурителни прагове за старшите и главните сестри пък са от 1100 лева, колкото е и за ръководител на болница, а заплащането им в същото време е около 500 лева, обясни Светлана Найденова. Същите са и съображенията за промяна в осигурителния праг за енорийските свещеници от 540 на 307 лева. Това засяга около 1000 духовници. Осигуровките на сестрите, акушерките и лаборантите от следващия месец се връщат на нивата от миналата година - между 500 и 580 лева.

Въвежда се забрана за установяване на ненормиран работен ден и полагане на извънреден труд от работниците и служителите, изпълняващи надомна работа. Това е записано в промени в Кодекса на труда, приети на първо четене от парламента. В законопроекта са взети предвид договореностите в Националното споразумение за уреждане регулирането на надомния труд, подписано на 24 ноември 2010 г. между представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище, посочи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Целта на проекта е да уреди нормативно специфичните трудови правоотношения между работодателите и надомните работници чрез създаване на нов раздел VIII "а" - "Допълнителни условия за извършване на надомна работа" в глава пета "Възникване и изменение на трудовото правоотношение" на Кодекса на труда. Предвидено е в трудов договор да може да се договори изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя. Работниците или служителите, които извършват надомна работа, сами определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност, както и периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка, за което уведомяват работодателя, пише още в проекта. Изрично се предвижда, че за въпросите, неуредени в предложения нов раздел, се прилагат общите разпоредби на Кодекса на труда.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини