Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за Комисията за финансов надзор
03/02/2012
Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за Комисията за финансов надзор, които въвеждат задължението за сътрудничество и предоставяне на информация от националния надзорен орган на европейските надзорни органи, Европейския съвет за системен риски на Европейската комисия. В законопроекта се предвижда и задължение за Комисията за финансов надзор да разкрива на европейските надзорни органи и на Европейския съвет за системен риск на информация, представляваща професионална тайна, когато тя е необходима за изпълнение на техните функции.

При подаване на заявление за вписване в регистъра на меценатите заявителят - едноличен търговец или юридическо лице, да посочва само единен идентификационен код, без да се изисква  доказване на обстоятелствата, вписани в търговския регистър, предвиждат гласуваните на първо четене промени в Закона за меценатството. Съгласно приетите промени заявлението за вписване в регистъра, ежегодният доклад и годишният финансов отчет на организациите, подпомагащи културата да се подават по електронен път.

С 10 процента се завишават стойностните прагове на обществените поръчки, над които се прилагат съответни процедури по възлагане. Това предвиждат промени в Закона за обществените поръчки, приети днес на първо четене от парламента. Допълват се и условията, при които определени поръчки могат да бъдат запазени изключително за участие на специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания. С измененията се въвеждат и изискванията на европейски директиви относно обществените поръчки за строителство, доставки и услуги в отбраната и сигурността. Обществените поръчки в отбраната и сигурността ще се възлагат чрез ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление. Състезателният диалог и договарянето без обявление могат да се провеждат само при наличие на определени, изчерпателно изброени основания.

Новите правила за възлагане ще се прилагат за няколко групи поръчки: доставката на военно оборудване според Общия списък на оръжията на ЕС; доставката на специално оборудване (което включва, изисква и/или съдържа класифицирана информация); поръчките за строителство и услуги, пряко свързани с посоченото оборудване; поръчките за строителство и услуги за специфични военни цели и поръчки за специално строителство и специални  услуги (свързани с класифицирана информация). Праговете, над които задължително ще се прилага редът, определен в Закона за обществените поръчки, са за поръчки за строителство, равни или по-високи от 4 млн. лв. без ДДС, и за доставки, услуги и конкурс за проект, равни или по-високи от 400 хил. лв. без ДДС. При възлагане на обществените поръчки възложителят може да предвиди и специални изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с възлагането на подизпълнители, или такива, с които се цели гарантиране сигурността на класифицирана информация и/или сигурността на доставките.

По време на парламентарния контрол депутатите проведоха разисквания по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова към министъра на външните работи Николай Младенов относно предложения по доклада на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за наблюдение на "Избори 2011". С приетото решение във връзка с разискванията народните представители задължават Комисията по правни въпроси до три месеца да подготви предложения в отговор на препоръките в доклада на ОССЕ за избори 2011 г. и министърът на външните работи да уведоми ОССЕ за предприетите действия.

Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов отговори на въпрос от народния представител Павел Шопов относно мерките, които Министерството на вътрешните работи предприема за преустановяване на престъпната дейност по отношение на акцизни стоки в ромските махали и на два въпроса от народния представител Георги Пирински относно записи на разговори на директора на митниците и относно становище на Министерството на вътрешните работи по доклада на ОССЕ за "Избори 2011"
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини