Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Въвеждат се диференцирани срокове за валидност на свидетелствата за управление за различните категории моторни превозни средства
19/09/2012

Въвеждат се диференцирани срокове за валидност на свидетелствата за управление за различните категории моторни превозни средства. Това стана с гласуваните от парламента на второ четене промени в Закона за българските лични документи. Срокът на валидност на свидетелството за управление за категориите АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ става 10 години, а за категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1 и D1E – 5 години. Срокът на валидност на свидетелството на лица с трайни увреждания остава до 5 години. Сега срокът на валидност за всички категории е 10 години, а на лица с физически недостатъци – до 5 години. Промяната влиза в сила от 19 януари 2013 г., а до тази дата се прилагат сега съществуващите правила. Свидетелството, по-известно в обществото като шофьорска книжка, ще съдържа отличителния знак на България, отпечатан в негатив в син правоъгълник и ограден с дванайсет жълти звезди. Заместник-министър Веселин Вучков посочи, че се променят сроковете на шофьорските книжки за категория С – превоз на товари, и за категория D - превоз на хора. По думите му това изискване е залегнало в европейска директива. Вучков каза, че за всички с категории C и D, които подновят шофьорските си книжки до 19 януари 2013 година, срокът ще е 10 години, както е сега. Заместник-министърът обясни, че когато категориите са две и една от тях е професионална – след 19 януари 2013 г. срокът на свидетелството за управление ще е пет години. Допуска се възможност едно лице, което има две категории да се откаже от едната, уточни Вучков. От МВР съобщиха, че в страната има над 300 000 свидетелства за управление на МПС с изтекъл срок на валидност.
Да бъде разширен обхватът на лицата, по отношение на които ще се извършва административното сътрудничество – всички физически и юридически лица, както и всички форми на правни сдружения /неперсонифицирани дружества, тръстове, фондации и др./, установени на територията на Европейския съюз, реши парламентът. Депутатите гласуваха на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, предложени от правителството. С тях се определя Националната агенция по приходите като компетентния орган за административното сътрудничество с компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз. То включва сътрудничество по отношение на данъците, включително и на местните. С промените се създава възможност, в случаите когато установяването на данъчните задължения на едно или повече лица представлява взаимен интерес за две или повече държави членки, компетентните органи на тези държави по взаимно съгласие да извършат паралелни проверки или ревизии в рамките на своята компетентност с цел да обменят получената информация. Създава се и режим за поверителност, оценка и ограничения на информацията, която се обменя в рамките на административното сътрудничество. Разпоредбите не се прилагат по отношение на данък върху добавената стойност, митнически сборове и акцизи, задължителни осигурителни вноски, както и за такси за удостоверения и за други документи, издавани от държавни и местни органи. В кръга на изключенията са и вземания с договорен характер, включително възнаграждения по договори за услуги от обществен интерес.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини