Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Глоба от 1000 до 5000 лв. за възложител на строеж, неизпълнил задълженията, си предвидиха депутатите
10/10/2012

Глоба от 1000 до 5000 лв. за възложител на строеж, неизпълнил задължението си да осигури всичко необходимо за започване на строителството, предвиди парламентът с приети на второ четене промени в Закона за устройство на територията. Депутатите отхвърлиха предлаганото от вносителя двойно увеличение – от 5000 на 10 000 лв., на санкцията за длъжностно лице, неизпълнило или лошо изпълнило задължения, възложени му по този закон, актовете по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и решения и предписания, основани на тях. Наказва се с глоба от 100 до 300 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете по наредбата. От 5000 до 30 000 лв. ще е санкцията за производител на строителни продукти, несъответстващи на изискванията.

Депутатите решиха началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед, да спират изпълнението и да забраняват достъпа до строеж от първа до трета категория, който се извършва без влязло в сила разрешение или при съществени отклонения, както и за използване на неотговарящи на изискванията строителни продукти. Достъпът ще се забранява и, ако възложителят не е осигурил строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен. Правото да спира незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория НС даде на кметовете на общината (района) или упълномощени длъжностни лица. За строежите от четвърта, пета и шеста категория служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления и на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи. При привеждане в изпълнение на заповеди за спиране, за принудително премахване на незаконни строежи служителите имат право да използват на територията на строителната площадка устройства за принудително ограничаване придвижването на автомобили и строителна механизация, устройства за отваряне на прегради и помещения, светлинни и звукови устройства. строителни машини и механизация, технически средства и способи. Средствата, събрани от общините по ЗУТ – такси, глоби и имуществени санкции, се изразходват само за финансово обезпечаване на контролните им функции и за премахване на незаконните строежи, предвижда законът. Само лица с дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "архитект", "строителен инженер", "инженер", "урбанист" или "ландшафтен архитект" могат да извършват дейности, свързани с проучване и проектиране, записаха депутатите.

Парламентът избра Ваня Донева Георгиева за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Донева до момента бе народен представител от ГЕРБ. Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена с промените в Закона за независимия финансов одит, приети от Народното събрание през м. юли 2008 г. Според закона публичният надзор над дейността на регистрираните одитори се осъществява от комисия, която е независим орган, юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София.

Парламентът удължи с шест месеца срока на действие на временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини