Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене промени в Търговския закон
17/10/2012

Народното събрание прие на първо четене промени в Търговския закон, които целят да се противодейства на забавените плащания между предприятия и между предприятия и държавни органи. С измененията се въвежда срок за плащане от 30 дни от получаването на фактурата. При забавяне на изпълнението на парично задължение, когато кредиторът е изпълнил задълженията си по договор и ако друго не е уговорено, той има право на обезщетение в размер на законната лихва, както и на разноски за събиране на вземането си в размер 80 лева, предвиждат измененията.

Народните представители приеха на първо четене още два проекта за промени в Търговския закон, внесени от депутати от ГЕРБ и от Коалиция за България. Измененията са свързани с подобряване на производството по несъстоятелност.

Народното събрание гласува на второ четене изменения в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, които предвиждат внос на семена от коноп, непредназначени за посев, да се осъществява само от вносители, получили лиценз от министъра на земеделието и храните. За да получат лиценз, те ще трябва да притежават собствен и/или нает склад, осигурен с първа категория системи за физическа защита, както и да съхраняват документите за вноса на семената и за реализацията им до крайния потребител за срок от пет години, считано от датата на вноса.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за опазване на земеделските земи, свързани с таксите при промяната на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд. Народното събрание гласува на първо четене и изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух, които транспонират изисквания на европейска директива за емисиите от промишлеността.

Парламентът прие за сведение годишния доклад за дейността на постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси за контрол на специалните разузнавателни средства. Докладът обхваща периода от 20 април 2011 г. до 20 април 2012 г.

В началото на пленарното заседание Тодор Георгиев положи клетва като народен представител. Той заема мястото на Ваня Георгиева от ПГ на ПП ГЕРБ.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини