Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Задължават доставчиците на течни горива да подават в Националната агенция за приходите данни за движението на доставките
06/03/2013

Данъчно задължено лице – доставчик/получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях. Това е записано в промени на Закона за данък върху добавената стойност, които депутатите приеха на второ четене. Данните се подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис. Записано беше в закона, че фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност задължително трябва да имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка, чрез която да подават данни към Националната агенция за приходите. Техническите изисквания, редът и начинът за изграждането и осъществяването на дистанционната връзка се определят с наредба, като се съгласуват с Българския институт по метрология. Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ, гласуваха още депутатите.

Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта. На лице, което не издаде такъв документ, се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци – от 100 до 500 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв. На лице, което не изпълни задължението си да съхрани документа до напускането на обекта, се налага глоба в размер 5 лв., която се събира на място с квитанция.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини