Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът забрани продължаването на срочни договори с доставчици без писмено съгласие на абоната
07/03/2013

Срочен договор да не бъде продължаван, ако няма изрично писмено съгласие на абоната относно условията. Това гласуваха народните представители, които приеха промени в Закона за защита на потребителите. При липса на съгласие, след изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да го прекрати с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки. Нищожни са всички уговорки, които противоречат на тези изисквания, записаха депутатите.

При сключването на договор от разстояние по телефона, той влиза в сила и потребителят се обвързва с него от датата, на която доставчикът е получил съгласието в писмена форма. На доставчик, който наруши разпоредбите, се налага глоба или имуществена санкция от 1000 до 3000 лв. за всеки отделен случай. Занапред при доставка на телевизионни програми, разпространявани от лицензирани оператори, към договора ще се прилага списък с индивидуализирани наименования на програмите в ценовия пакет.

Предложения за промени разпространителят следва да отправя в писмена форма/ задължително на български език/ или по друг подходящ начин, който позволява възприемането им. Промените не могат да стават без изричното писмено съгласие на потребителя. Всеки разпространител на телевизионни програми следва да поддържа в писмен и електронен формат регистър на постъпилите от потребителите жалби, сигнали и предложения. В случаите на настъпили промени в списъка от предлаганите телевизионни програми потребителят има право да прекрати едностранно действието на договора с едномесечно предизвестие, без да дължи обезщетение и/или неустойка. Правят се и промени в Закона за радиото и телевизията, според които рекламите не трябва да се излъчват със сила на звука по-голяма от тази на останалата част от програмата.

Парламентът подкрепи на първо четене денонсирането на Споразумението между правителствата на Руската федерация, България и Гърция за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода "Бургас-Александруполис". "За" гласуваха 115 депутати, 25 бяха "против" и един се въздържа. Очаква се утре законопроектът да бъде приет и на второ четене.

Кандидатите за народни представители, за президент и вицепрезидент и за евродепутати да декларират своите доходи предвиждат промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи всички държавни длъжности, внесени от РЗС и приети на първо четене от парламента. Същото задължение се въвежда и за членовете на управителните и контролните органи на представителните организации на работниците и на работодателите, чиито представители са в Националния съвет за тристранно сътрудничество, за членовете на Европейския парламент, за представителите на България в структурите на Европейския съюз и НАТО, за ръководителите и техните заместници на българските дипломатически представителства, както и за главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС. Според измененията доходите си трябва да декларират и тези, които заемат ръководни длъжности или са членове на управителни или контролни органи на всички юридически лица, които са регулирани от ДКЕВР, както и членовете на управителни органи на юридически лица с нестопанска цел. В обхвата на проверяваните от Сметната палата се включват и заместник-директорите, главният секретар, директорите на дирекции в централното управление и директорите на териториалните дирекции на НАП, както и директорите на дирекции в Централното митническо управление на Агенцията "Митници".

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини