Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Решенията на НЕЛК да се обжалват пред административния съд, в чийто район е адресът на жалбоподателя, реши на първо четене парламентът
23/10/2013

Обжалванията и възраженията срещу решенията на Националната експертна лекарска комисия ще се правят пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя, а не пред Административния съд – София-град, както е сега. Това предвиждат промени в Административнопроцесуалния кодекс, приети на първо четене от парламента. По този начин ще се улеснят хората с увреждания и ще се намалят пътните и изобщо разходите на лицата, които обжалват тези решения, защото няма да им се налага да пътуват от отдалечено населено място до столицата, посочват в мотивите си вносителите – депутати от ПГ на Коалиция за България, ПГ на ДПС и един от ПГ на Партия Атака. Според друго изменение административните дела вече ще се разглеждат от административния съд по седалище на териториалната структура на администрацията на органа, който е издал оспорения административен акт, в чийто район е постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя. Ако съответната администрация няма териториална структура, делата ще се гледат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорвания акт. Когато този орган е в чужбина, делото се разглежда от Административния съд – град София. Действащият закон предвижда тези дела да се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения акт, а когато седалището е в чужбина - от Административния съд – град София. Критерият за разпределение на делата между административните съдилища, основан на седалището на издателя на обжалвания административен акт, често не постигна целения и обществено оправдан резултат, мотивират се вносителите. Те припомнят, че административно-правните спорове са концентрирани в Административния съд – София-град. Не се отчита фактът, че адресът на голяма част от хората, засегнати от административните актове, е извън пределите на столицата и упражняването на правото им на съдебно обжалване се затруднява от отдалечеността на Софийския административен съд, отбелязват вносителите. Те посочват и несъразмерността в натовареността на Административния съд - София-град спрямо регионалните административни съдилища.

Парламентът прие да се въведе механизъм за мониториране на паралелния износ на лекарства от България. Депутатите одобриха на първо четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, внесени от Нигяр Джафер /ПГ на ДПС/ и Емил Райнов /ПГ на Коалиция за България/. Засилените мерки за ограничаване на разходите за лекарства, прилагани в страните от Европейския съюз, и действащата в България регулация гарантират ниски цени на лекарствените продукти, но същевременно водят до дефицит поради наличието на паралелен износ на определени продукти от територията на страната, се посочва в мотивите към законопроекта. Експортът на медикаценти, които се дават с рецепта, съставлява до 7 процента от общия пазар или по цени на производител до 85 млн. лв. на годишна база за 2012 г., отбелязват вносителите. Затова в законопроекта се предлага паралелен износ на лекарствени продукти от България, отпускани по лекарско предписани, да се извършва след изпращане на уведомление до Изпълнителната агенция по лекарствата за всеки конкретен случай. Законопроектът предвижда още да се създаде Експертен съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти към ИАЛ, който ще разработва национални критерии за осигуряване на равномерен достъп до лекарствени продукти. Депутатите одобриха на първо четене и предложените от Министерския съвет промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Със законопроекта се въвеждат директиви на ЕС.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини