Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Законодателни промени въвеждат ред и условия за създаване на специализирани карти за устройствено планиране
07/02/2014

Парламентът въвежда ред и условия за създаване, поддържане и одобряване на специализирани карти за устройствено планиране. Това предвиждат промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, гласувани на първо четене. Специализираните карти ще съдържат и информация за елементите на техническата инфраструктура и благоустройството, за водните площи и течения и др. в урбанизираните територии. Целта е да се постигне едновременното им изработване с кадастралната карта, което ще доведе до значителни икономии на финансови средства. Създадена е възможност за безвъзмездно получаване на данни от Агенцията по геодезия картография и кадастър чрез информационната система. Регламентирани са принципи при оцифряване на действащите подробни устройствени планове. Значително са завишени санкциите при неизпълнение на задълженията по този закон главно от длъжностните лица.

Парламентът прие промени, с които се урежда въпросът за признаването на удостоверения за професионална квалификация и свидетелства за правоспособност на архитекти, издадени от националните компетентни органи на държавите, присъединили се към Европейския съюз след България. Това стана с гласуването на първо четене на изменения на Закона за признаване на професионални квалификации. Законопроектът въвежда в българското законодателство направените с Директива 2013/25/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. промени за адаптиране на някои директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради присъединяването на Хърватия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини