Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
С 9 гласа „за”, 5 „против” и един „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за Сметната палата, внесен от Йордан Цонев и група народни представители
27/02/2014

С 9 гласа „за”, 5 „против” и един „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за Сметната палата, внесен от Йордан Цонев и група народни представители, внесен на 12 февруари 2014 г.

Законопроектът предвижда преустройството на Сметната палата в колегиален орган. Според вносителите основен недостатък на сега действащия закон е преминаването от колегиален към едноличен одитен орган, при който правомощията във връзка с одита и външния контрол се осъществяват от председателя еднолично или по делегация - от негов заместник. Този съществен недостатък, заложен в закона, препятства и не създава условия Сметната палата да работи при спазване на принципа на обективност и безпристрастност, посочват народните представители. Те отбелязват, че при вземане на решения от колективен орган много по-трудно може да се оказва политическо или всякакво друго влияние и това е изключително демократична и обективна форма на организация и управление.

В мотивите към проекта пише, че при наличието на други контролни органи с идентични или подобни функции възлагането на правомощия по административно наказване на Сметната палата води до ненужно дублиране на функции и неефективно използване на ресурса й за осъществяване на несвойствени задачи за сметка на тези, които са типични за Върховна одитна институция - анализ на състоянието на публичния сектор, представяне на обективна и надеждна информация за това на Народното събрание, подобряване на управлението и контрола и повишаване доверието на обществото в държавните органи и институции. Законопроектът предвижда и премахване на Консултативния съвет на Сметната палата.

При представянето на проекта председателят на Комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев посочи, че сегашният модел на управление на Сметната палата не е колективен, защото функциите на председателя и неговите заместници по отношение на общите им действия не се свеждат до одитната им дейност, а само до бюджета, програмата и вътрешните актове на институцията. Той отбеляза, че още през 2010 г. тогавашната опозиция в лицето на БСП и ДПС се е противопоставила на промяната в закона и цитира част от изказването на Пламен Орешарски при обсъждането в бюджетната комисия на 41-то Народно събрание.

Народният представител от Коалиция за България Румен Гечев, който е сред вносителите на законопроекта, подчерта, че на този етап няма и не може да има хармонизация на Сметните палати в рамките на ЕС и затова страните-членки са се ориентирали към някой от трите възможни варианти – колегиален, колегиален със съдебни функции и еднолично управление. По думите на Румен Гечев по никакъв начин преминаването от едната към другата система на управление на Сметната палата не противоречи на европейската практика. Според него подценяването на дела на одитите на изпълнението не е в интерес на основните функции, които трябва да изпълнява Сметната палата. Като пример за това той посочи, че през 2006 г. одитите на изпълнение са били 65, през 2010 г. – 47, през 2011 г. – 7, през 2012 г. – 17, а през 2013 – 18.

На заседанието на Комисията по бюджет и финанси евродепутатът Антония Първанова съобщи, че в Европейския парламент промяната в българския закон за Сметната палата се коментира в контекста на мониторинговия доклад за България. Председателят на комисията по бюджетен контрол в ЕП се е ангажирал да сезира и е отправил питане до Еврокомисията по отделни текстове от проекта, уточни тя и цитира част от аргументите в питането. Сред тях са липсата на изисквания за специален професионален опит, свързан с одитна дейност на членовете на Сметната палата, отмяната на изискването одиторите да притежават сертификат за професионална компетентност и квалификация, както и предвиденото гласуване от Народното събрание на годишния доклад на Сметната палата.

Йордан Цонев благодари на българския евродепутат и увери, че вносителите ще се съобразят с основните препоръки в питането и между първо и второ четене ще усъвършенстват законопроекта. Не виждам някакво противоречие с философията, която е заложена в проекта, подчерта той и добави, че и досега не е имало изисквания за одитен опит за председателя и заместник-председателите на Сметната палата.

По време на дискусията от ГЕРБ заявиха, че няма да подкрепят законопроекта. Народни представители от различните парламентарни групи настояха да бъдат прецизирани текстовете, свързани с изискванията за квалификация и професионален опит на членовете на Сметната палата.

На обсъждането на законопроекта присъства и председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини