Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Авторските права на композитора и текстописеца да продължават седемдесет години, прие парламентът
28/02/2014

Авторските права на композитора и текстописеца на музикални произведения с текст продължават седемдесет години след смъртта на по-късно починалия от двамата, предвиждат промени в Закона за авторското право и сродните му права, приети на второ четене от парламента. Условието е текстът и музиката да са били създадени с цел да бъдат използвани заедно. Правата на артистите-изпълнители и на продуцентите на звукозаписи продължават петдесет години след датата на изпълнението, съответно след датата на изпълнението. В случай, че на изпълнението е бил направен запис, но не под формата на звукозапис, и той е бил законно публикуван или законно съобщен на публиката, правото продължава петдесет години. Ако на изпълнението е направен звукозапис, правото продължава седемдесет години.

Решено беше още авторите да могат свободно да избират на коя или кои организации за колективно управление на права да станат членове, като им предоставят за управление свои права. Решено беше още организация за колективно управление на права да може да отстъпва на ползвател само права, които изрично са й били поверени за управление от нейни членове или от сродни организации от чужбина, с които има сключени договори за взаимно представителство и техните членове, или поверени за управление по силата на споразумения. Тя може да отстъпва на ползвател права на лице, което не е неин член и не я е овластило да действа от негово име по силата на такъв договор за взаимно представителство или споразумение само в случаите, предвидени в закона.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини