Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по земеделието и храните подкрепи и предлага на парламента да приеме на първо четене промени в Закона за Селскостопанската академия, внесени от Светла Бъчварова и група народни представители
18/06/2014

Комисията по земеделието и храните подкрепи и предлага на парламента да приеме на първо четене промени в Закона за Селскостопанската академия, внесени от Светла Бъчварова и група народни представители.

Измененията предвиждат академията да стане първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, като същевременно се повиши отговорността за ефективното изразходване на средствата. Със законопроекта се  задължава Селскостопанската академия не само да съставя годишен отчет за своята дейност, което тя прави и сега, но и да представя този отчет всяка година пред Министерския съвет.

Предлага се досегашният ред за назначаване на председателя на ССА да бъде променен и изборът на председател да става от Общо събрание на академичния състав на академията. Ограничава се възможността за заемане на длъжността „председател на ССА“ или „директор” на научен институт за повече от два последователни мандата, защото това води до откъсване от развитието на науката и до прекъсване на личното научно развитие.

С промените в закона по-детайлно са дефинирани параметрите, които трябва да бъдат осигурявани чрез субсидия за академията. Част от приходите  ще се формират от собствените приходи от стопанската дейност на институтите и чрез възможността за финансиране при кандидатстване по проекти във фондове и програми за наука на ЕС. Разписани са направленията, в които ще се изразходват тези средства, като така се гарантира  целевото им насочване в изследователската, приложната, научната, стопанската и др. дейности.

С въвеждането на финансовата самостоятелност при управлението на паричните средства ще се даде възможност всеки  от работещите в академията да получава възнаграждение, съразмерно на  положения от него труд, истинска мотивация за създаване на качествен продукт и осъществяване на сериозни проекти, посочват в мотивите вносителите. В проектозакона са заложени и няколко основни идеи: разширяване обхвата на дейност на  научните институти и опитните станции – държавни предприятия, равнопоставеност в научно-приложната, експерименталната и стопанска дейност на звената, възможност за развитие на технологичната и производствена база, непосредствена ангажираност на земеделската наука в осъществяването на държавната и европейска политика в земеделието.

Комисията по земеделието и храните подкрепи и предлага на парламента да ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Р България и Международната банка за възстановяване и развитие.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини