Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, внесен от Министерски съвет
25/06/2014

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, внесен от Министерски съвет. С приетите текстове се цели създаването на по-ефективна законова рамка за провеждане на държавната политика за младежта в изпълнение на Националната стратегия за младежта, поясни председателят на комисията Христо Монов.

Законопроектът регламентира правния статут на националното младежко представителство, като се установяват нормативни изисквания към правно-организационната форма на младежкото представителство, определя се рамката на отношенията му с държавните и общински органи, възлагат се публични функции по младежко представителство. Чрез националното младежко представителство се осигурява институционализирано участие на младите хора във вземането на решения, важни за тяхното развитие.

Законопроектът предвижда и мерки за насърчаване, подпомагане и стимулиране на млади хора с изявени дарби, които ще допълнят мерките за закрила на децата с изявени дарби, въведени със Закона за закрила на детето.

С новите параграфи се доразвива нормативната основа за насърчаване и подпомагане на младежкото доброволчество като основна форма на участие на младите хора за разширяване на техните знания, опита и уменията на доброволеца и на хората, с които доброволецът работи.

Създава се и легална дефиниция на „младежки обект“ в съответствие с утвърдените европейски практики. Законопроектът предвижда държавата и общините да създават материални условия за развитие на младежки дейности, инициативи и услуги.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини