Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Към момента във всички язовири и съоръжения на „Напоителни системи” няма проблеми, свързани с валежите и свободните обеми са около 30 процента, което може да поеме още една вълна от валежи
25/06/2014

Към момента във всички язовири и съоръжения на „Напоителни системи” няма проблеми, свързани с валежите и свободните обеми са около 30 процента, което може да поеме още една вълна от валежи, заяви изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД Димитър Методиев. Парламентарната комисия по земеделието и храните изслуша  информация от дружеството за изпълнението и управлението на основните параметри от оздравителната програма на дружеството, произтичащи от Закона за водите.

От дружеството посочват, че спешно е необходимо осигуряването на 19 774 704 лв. Средствата ще гарантират ефективност на цялостната дейност на дружеството през годината и ще подобрят финансовите му резултати.

Преминалите високи води в последните месеци в по-голяма част от районите бяха проведени безпроблемно, но в някои участъци, поради продължителното задържане на високите води, са се получили увреждания и изравяния, които застрашават сигурността на съоръженията. Тези увреждания не могат да бъдат ремонтирани своевременно поради липсата на средства и не може да се гарантира, че други съоръжения няма да аварират, отбелязват от дружеството.

В резултат на валежите съоръженията, които са изграждани преди 70-80 години, аварират и излизат от експлоатационен режим. В дружеството се получават настойчиви искания от областни управители и кметове за спешна необходимост от възстановяване на разрушени участъци, осигуряване проводимостта на предпазни диги и корекции на реки и привеждане в режим на нормална експлоатация на хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения и обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. „Напоителни системи” обаче не разполага с финансови средства за реакция при аварии.

Дружеството се грижи за отводняването на земеделски земи, редица населени места, инфраструктура. Събитията от последните дни в квартал „Аспарухово” е възможно да изглеждат като бледо копие на това, което може да се случи при тежки аварии на основни съоръжения на дружеството, се посочва в информацията. Само в язовирите на „Напоителни системи” общият обем, който се контролира, възлиза на 3 170 148 000 м3 вода.

Чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните бяха предоставени на „Напоителни системи” ЕАД авансови средства за 2014 г. в размер на 15 млн. лв.,  те обаче автоматично са погълнати от най-приоритетните задължения на дружеството. Към 19 юни 2014 г. натрупаните задължения са в размер на 16,8 млн. лв.

Комисията по земеделието и храните изслуша информация за  директните плащания за периода 2014-2020 г.

Резултатите от Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 г. с многопластовата структура на директните плащания ще се прилагат в пълна степен от 2015 г. По отношение на доброволните схеми за преки плащания, националните решения за прилагането и параметрите трябва да бъдат взети през 2014 г. За постигането на максимално добра подготовка за новата ОСП настоящата 2014 г. е обявена за преходна година. За България това означава през тази година прилагане Схемата за единно плащане на площ и схемите за специфично подпомагане за млечни крави, крави с бозаещи телета, овце и кози и качествени плодове и зеленчуци и схеми за национални доплащания за земя, тютюн, говеда и биволи, овце и кози.

Националните финансови тавани за директни плащания за България за периода 2014-2020 г. са определени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 и общият размер на средствата възлиза на 5.3 млрд. евро.
Комисията по земеделието и храните изслуша информация от Изпълнителната агенцията по рибарство и аквакултури за изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г.

Към момента по оперативната програма са сключени 294 договора на обща стойност на публичните разходи 166 893 824,36 лв., което представлява 84,35% от общия бюджет. От началото на програмата до момента са изплатени средства в размер на 75 911 367,09 лв., което представлява 38,36% от общия бюджет. Сертифицираните средства по програмата са 60 791 042,57 лв. (30,72%) публични разходи. За целия период на действие на ОПРСР получените траншове от Европейската комисия (дял на ЕС) са 69 750 984,66 лв.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини