Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Прецизират се разпоредбите, отнасящи се до реда и условията за издаване на документи за износ, внос и трансфер на химическите вещества
12/02/2015

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за МВР. С влизането в сила на този Закон заварените служебни правоотношения на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност", осъществявали до влизането му в сила дейности, свързани с борбата с организираната престъпност, както и дейност по разследване, преминават в служебни правоотношения на държавни служители в Министерството на вътрешните работи. Те преминават в МВР без срок за изпитване, освен служителите, които са със срок за изпитване. Стажът, придобит от служителите по Закона за ДАНС, се зачита за работа при един и същ орган по назначаване, съответно работодател, включително и при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията.

Държавна агенция "Технически операции" се ръководи от председател, който се назначава с указ на Президента по предложение на Министерския съвет, решиха депутатите, изменяйки през Закона за МВР Закона за специалните разузнавателни средства. За председател и заместник-председатели на Държавна агенция "Технически операции" могат да бъдат назначавани лица, които притежават не по-малко от 10-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред – за председателя, и не по-малко от 7-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред – за заместник-председателите.

Прецизират разпоредбите, отнасящи се до реда и условията за издаване на документи за износ, внос и трансфер на химическите вещества и техните прекурсори в обхвата на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване.

Това предвиждат промените в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, внесен от Министерския съвет, който парламентът прие на второ четене. В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предвиждат изменения в редица закони, регламентиращи правомощия от материалната компетентност на министрите на икономиката, на енергетиката и на туризма, произтичащи от новата структура на Министерския съвет, приета от Народното събрание на 7 ноември 2014 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман





    Последни новини