Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
10/06/2015
На заседанието си на 10 юни 2015 г. Народното събрание прие правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. В документа се уреждат процедурите по време на обсъждането и приемането на измененията в основния закон, което се извършва на три гласувания.

При първо гласуване законопроектът се обсъжда и гласува в цялост. Той се счита за приет, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители. Ако за законопроекта са гласували повече от две трети от депутатите, но не се съберат три четвърти от всички народни представители, проектът се поставя за ново разглеждане не по-рано от два месеца и не по-късно от пет месеца след гласуването му. При второ гласуване промените се гласуват текст по текст. Третото гласуване на законопроекта е в цялост и се прави поименно.

Новият управител на Българската народна банка (БНБ) ще се избира с явно гласуване от депутатите чрез компютризираната система на Народното събрание. Ако има няколко претенденти за поста, гласуването ще е по азбучен ред на собствените им имена, реши парламентът. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

В процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати и избиране на управител на БНБ се предвижда възможност медиите и неправителствените организации също да могат да представят на бюджетната комисия становищата за отделните кандидати, както и въпроси към тях. В седемдневен срок от приемането на правилата парламентарните групи трябва да внесат в бюджетната комисия чрез председателя на Народното събрание предложенията си за управител на БНБ.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за горите, внесени от Министерския съвет. В доклада на Комисията по земеделието и храните се посочва, че основните изменения в закона са свързани с въвеждането на задължително планиране на всички горски територии, независимо от размера на имотите и собствеността. Изключение се прави за териториите, предоставени за нуждите на националната сигурност и отбраната.

Промените предвиждат в подзаконов нормативен акт да бъдат посочени специфичните изисквания при осъществяването на сечи в защитни горски територии. Отпада възможността за осъществяване на санитарно прочистване и се дава основание за прецизиране на нормативната уредба за санитарните сечи чрез тяхното разделяне на санитарни и принудителни.

С измененията се въвежда забрана за добив на дървесина през тъмната част на денонощието. Предвижда се задължение моторните превозни средства, превозващи дървесина, да бъдат снабдени с GPS-устройства. За началото на 2016 г. е предвидено въвеждане на системи за видеонаблюдение във всички обекти, в които постъпва или се преработва дървесина.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини