Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за водите
16/07/2015

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за водите. По силата на промените Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще е органът, който ще контролира изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние.

Регламентирани са и задълженията на собствениците на язовири. Предвижда се дейностите по поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние да се извършва от оператор на язовирна стена, който трябва да е с нужната квалификация.

Областните управители ще назначават комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Със закона се въвеждат такси за дейности, които могат да въздействат значимо върху водите, като това ще става на принципа "замърсителят плаща".

В закона бяха записани текстове, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия и на програмите от мерки към нея, с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в морските води. Въвежда се служебна процедура за определяне на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението, за да се облекчат изискванията към ВиК-операторите и те да предприемат необходимите действия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини