Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за банковата несъстоятелност
21/07/2015

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за банковата несъстоятелност, внесени от председателя на Комисията по бюдежт и финанси Менда Стоянова и група народни представители. В мотивите си вносителите посочват, че развитието на кредитирането и платежните услуги в страната е довело до значително развитие на самите банки и до нарастване на броя клиентите им. По сегашните правила при откриване на производство по несъстоятелност на дадена банка действащите срокове и процедури за изпълнение на правомощията на синдика не отчитат големия брой на вложителите и другите кредитори, чиито права и законни интереси следва да бъдат защитени. Промените са насочени към използването на съвременните технологии и системата на Търговския регистър за по-бързо информиране на вложителите и на другите кредитори на банка в производство по несъстоятелност. Това ще даде възможност на голям брой лица, включително такива, които пребивават в чужбина, да се запознаят с посочените актове и документи в кратък период от време, се отбелязва в мотивите на вносителите.

Действащият закон съдържа сложна и тромава процедура за разглеждане на възраженията на кредиторите срещу приети и неприети вземания. С предлаганите промени се цели създаването на нова процедура по оповестяването на списъците на кредиторите на банка в производство по несъстоятелност и съответно процедура по разглеждането на възраженията на кредиторите срещу включване или невключване на вземания в списъка. С предлаганите промени в Закона за независимия финансов одит се въвежда явно гласуване при вземането на решение за отнемане на правото за извършване на независим одит и за лишаване от правото да се упражнява одиторска дейност. Предвижда се правилата, процедурите и плановете за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори да се разработват съвместно от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини