Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Закона за енергийната ефективност
07/12/2016

Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Закона за енергийната ефективност, с които се разширява обхватът на сградите, подлежащи на задължително сертифициране, чрез включването на всички сгради в експлоатация. С измененията в българското законодателство се транспонират разпоредбите на европейски директиви.

За задължителното сертифициране на сгради за обществено обслужване е въведен минимален праг от 250 кв. м разгъната застроена площ. Регламентирано е прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки, както и при закупуването или наемането на сгради от публични възложители от централната администрация за доставка на продукти, свързани с потребление на енергия.

С цел спазване честотата на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност, са предвидени и промени, съгласно които същата ще се извършва в по-кратки срокове. Честотата на инспекциите е различна и е определена в зависимост от вида на използваното гориво и инсталираната мощност на водогрейните котли.

С измененията в Закона за енергийната ефективност се правят и промени в Закона за енергетиката, свързани с издаването, прехвърлянето и отменянето на сертификатите за произход на електрическата енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

В законопроекта са предвидени изменeния и във връзка с постигането на националната цел за енергийна ефективност до 2020 г. Въведена е възможност за изпълнение на националната кумулативна цел чрез алтернативни мерки. Допълнени са правомощията на Министерския съвет и министъра на енергетиката във връзка с разработването и приемането на Национална програма за ускорена газификация.


Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи да се разследват от следователи, а не от разследващи полицаи, решиха депутатите с приети на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс.


В мотивите си вносителите посочват, че голяма част от този тип престъпления се превъзлагат на следователи за разследване. Ако разследванията се започват директно от следователи, ще се постигне по-голяма бързина и качество на разследването и ще се разтоварят разследващите полицаи, смятат вносителите. Предложенията не касаят митническите престъпления, уточни Явор Хайтов.В мотивите се посочва още, че законопроектът няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини