Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на второ четене промени в Търговския закон
22/12/2016
Народното събрание прие на второ четене промени в Търговския закон, с които се регламентира, че Агенцията по вписванията ще носи отговорност за вредите, причинени на физически и юридически лица, от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията. С измененията се въвежда изискване при прехвърляне на предприятие да бъдат представяни две последователни нотариални удостоверявания - на подписа и на съдържанието на документите за смяна собствеността на предприятието, на дружествени дялове и за взети решения от общите събрания на съдружниците в дружества с ограничена отговорност. Лицата по регистрация в Агенцията по вписванията се задължават да проверяват заверените документи в базата данни на информационната система.

Парламентът прие на първо и на второ четене промени в Закона за защита от дискриминация, внесени от Министерския съвет. С тях се привежда българското законодателство в съответствие с изискванията на директива на Европейския парламент за прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход. С измененията се прецизира понятието "непряка дискриминация" като се разширява кръгът на лицата, към които се прилага принципът на равно третиране, включвайки и тези, които търпят неблагоприятно третиране наред със защитените лица на основата на тяхната раса, етнически произход и други признаци, регламентирани в закона.

Тримесечна и дневна винетка, както и нова такса за движение по пътищата предвиждат приети на първо четене промени в Закона за пътищата. Народното събрание прие два законопроекта за изменение на закона - на народни представители от парламентарните групи на Реформаторския блок и на Патриотичния фронт и на депутати от ГЕРБ.

Парламентът прие на първо четене законопроект за тълкуване на член от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предложен от народни представители от парламентарните групи на Реформаторския блок и на ГЕРБ. С него се предлага разпоредбите относно вземането на решение за приватизация "за търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях", включени в забранителния списък за приватизация, да се тълкуват в смисъл, че решения за приватизация и/или разпоредителни действия се вземат от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, както по отношение на самите търговски дружества, така и за обособени части от тях, независимо дали последните са изрично изброени или не в списъка.

Следващото пленарно заседание на Народното събрание ще бъде на 11 януари 2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини