Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Започва акредитацията на журналисти
30/07/2004
Започва акредитацията за достъп до сградите на Народното събрание на представители на средствата за масова комуникация за
2004 – 2005 година

Започва акредитацията за достъп до сградите на Народното събрание на представители на средствата за масова комуникация за следващата парламентарна сесия - 2004 – 2005 година. Акредитацията ще се извърши в периода от 1 септември до 15 октомври 2004 г.
В срок до 20 септември 2004 г. медиите, които желаят да отразяват дейността на парламента, трябва да изпратят подписани от техните главни редактори или директори мотивирани молби, придружени от списъци с трите имена и ЕГН на журналистите, тв операторите и фоторепортерите, които предлагат да бъдат акредитирани, както и по 1 брой техни актуални цветни снимки.

ПОСОЧЕНИЯТ СРОК Е ОКОНЧАТЕЛЕН И СЛЕД НЕГО МОЛБИ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ СЕ ПРИЕМАТ САМО ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПОРАДИ ДОКАЗАНИ ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ И СЕ РАЗГЛЕЖДАТ СПОРЕД КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


ПРАВИЛА
за акредитация и достъп до сградите на Народното събрание на представители на средствата за масова комуникация за 2004 – 2005 година

1. Тези правила регламентират акредитацията и предоставянето на постоянен достъп в сградите на Народното събрание на представители на средствата за масова комуникация (СМК) за отразяване работата на 39-ото Народно събрание през 2004 – 2005 г.

2. Акредитацията се извършва само на представители на СМК, които отговарят поне на едно от следните изисквания:
а) Българската телеграфна агенция и национални електронни медии (радио и телевизия) с постоянни новинарски и коментарно-аналитични предавания и рубрики с обществена и политическа тематика;
б) регионални или местни електронни медии (радио и телевизия) с постоянни новинарски и коментарно-аналитични предавания и рубрики с обществена и политическа тематика, които предоставят на своите абонати информация за цялостната дейност на Народното събрание;
в) информационни и Интернет агенции, които предоставят на своите абонати ежедневно новини и аналитична информация за цялостната дейност на Народното събрание;
г) национални всекидневници, които имат ежедневни новинарски, коментарни и аналитични раздели и рубрики, отразяващи всички аспекти от работата на Народното събрание;
д) регионални и местни всекидневници, които имат ежедневни новинарски, коментарни и аналитични раздели и рубрики, отразяващи цялостната дейност на Народното събрание;
е) национални вестници и списания със седмична периодичност, които имат постоянни новинарски, коментарни и аналитични раздели и рубрики, отразяващи цялостната дейност на Народното събрание.

3. Достъпът на акредитираните представители на СМК в сградите на Народното събрание се осъществява с определен вид акредитационни пропуски, подписани от главния секретар на Народното събрание.

4. В срок до 20 септември 2004 г. СМК представят подписани от техните главни редактори или директори мотивирани молби, придружени от списъци с трите имена и ЕГН на журналистите, тв операторите и фоторепортерите, които предлагат да бъдат акредитирани за отразяване на работата на Народното събрание, както и по 1 брой техни актуални цветни снимки.

ПОСОЧЕНИЯТ СРОК Е ОКОНЧАТЕЛЕН И СЛЕД НЕГО МОЛБИ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ СЕ ПРИЕМАТ САМО ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПОРАДИ ДОКАЗАНИ ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ И СЕ РАЗГЛЕЖДАТ СПОРЕД КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

5. Специализираните издания представят списък с трите имена и ЕГН на журналистите, тв-операторите и фоторепортерите, които предлагат да бъдат акредитирани за отразяване на дейността на една или повече от постоянните комисии в Народното събрание, ако естеството на работа на съответната комисия предполага взаимодействие с представители на СМК.
Извън тази акредитация журналисти от специализирани издания могат да бъдат допускани от отдел “Пресцентър” или от ръководствата на постоянните комисии в Народното събрание по общия ред, ако естеството на работа на постоянната комисия предполага взаимодействие с представители на средствата за масова комуникация. Достъпът до сградите на Народното събрание се осъществява чрез еднократен пропуск след изпращане на мотивирана факс-молба до началника на отдел "Пресцентър” на Народното събрание или до ръководствата на постоянните комисии, подписана от дежурния за деня редактор на медията. Журналистите се уведомяват своевременно за резолюцията на молбата си. Ако становището е положително, еднократният пропуск за достъп до сградите на Народното събрание се издава след представяне на документ за самоличност.

6. СМК, които не са били акредитирани за периода 2003 - 2004 г., следва да представят подписани от главните редактори или директорите мотивирани молби с приложен към тях лиценз за обхвата на разпространение /за радио- и тв-операторите/ и регистрация на физическо или юридическо лице, както и справка за тиража на изданията си през последната година /за всекидневниците и изданията със седмичен или месечен тираж/. Информационните и Интернет агенции следва да приложат към мотивираната молба главната страница на своя уеб-сайт, указваща наличието на постоянни новинарски и коментарно-аналитични рубрики и предавания, които отразяват цялостната дейност на Народното събрание.

7. СМК получават акредитационни пропуски съгласно определените в т. 9 квоти.

8. Акредитационните пропуски са лични и не могат да бъдат преотстъпвани.

9. Квотите за акредитация на СМК са:
а) за национални електронни медии с ефирно разпространение - до 10 бр. за журналисти и до 5 бр. допълнително за технически екипи (оператори, осветители) и БТА - до 10 бр. за журналисти и до 2 бр. фоторепортери за БТА.
Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят още списъци с имената и данните на техническите екипи, които са необходими за отразяване работата на Народното събрание извън установената квота.
б) за национални електронни медии с кабелно и сателитно разпространение – до 5 бр. за журналисти и 3 бр. допълнително за технически екипи;
в) за регионални или местни електронни медии – до 3 бр. за журналисти и до 2 бр. допълнително за технически екипи;
г) за информационни и Интернет агенции - до 2 бр. за журналисти и до 1 бр. за фоторепортери;
д) за национални всекидневници - до 8 бр. за журналисти и до 4 бр. за фоторепортери.
Квотата се разпределя в 6 пропуска – по две имена на пропуск, като в сградите на Народното събрание са допускат само един от двамата акредитирани на един пропуск журналисти. При влизане пропускът се оставя при охраната на входа. За всеки акредитиран журналист се изготвя отделен бадж с името на репортера и медията, който трябва да се носи на видно място, съгласно изискванията на правилата.
е) за регионални и местни всекидневници - до 2 бр. за журналисти и 1 бр. за фоторепортер;
ж) за национални вестници и списания със седмична периодичност - до 4 бр. журналисти и 2 бр. за фоторепортери.

10. Акредитационните пропуски се получават от СМК след заплащане на такса, определена в утвърден от главния секретар на Народното събрание ценоразпис на услуги за журналисти (приложение към тези правила).
Парламентарните екипи на Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция не заплащат такса за акредитационните пропуски.

11. Право на един безплатен акредитационен пропуск за Народното събрание имат:
а) директорът на медията или ръководителят на новинарското направление на националните електронни медии;
б) главните редактори на националните всекидневни и седмични печатни издания по т. 2 “г” и “е”;
в) ръководителите на пресцентровете на Президента на Републиката, Министерския съвет, министерствата, висшите органи на съдебната власт и Сметната палата;
г) служители в пресцентровете на парламентарните групи /съюзи/ - до 6 броя за ПГ на НДСВ, до 3 броя за ПС на ОДС и ПГ “Коалиция за България”, до 2 - за ПГ на ДПС и 1 брой за ПГ на НИЕ.

12. Подмяна на вече издадени акредитационни пропуски се извършва след мотивирана молба от главния редактор или директор на СМК, когато заедно с молбата за подмяна на пропуска е върнат в Пресцентъра на Народното събрание обявения за невалиден пропуск и са заплатени консумативите по изработването на нов акредитационен пропуск на стойност 10.00 лв.
По изключение в случаите на изгубване или кражба на акредитационния пропуск за Народното събрание, акредитираният към този момент журналист може да получи нов пропуск след писмено изложение за причините до отдел “Пресцентър” на Народното събрание и след като заплати консумативите по изработването на нов акредитационен пропуск на стойност 10.00 лв.

13. Акредитационните пропуски дават право на достъп до сградите на Народното събрание по време на провеждането на:
- пленарните заседания на Народното събрание;
- заседанията на парламентарните групи /съюзи/ и постоянните комисии на Народното събрание;
- срещи на ръководството на Народното събрание, на парламентарните групи /съюзи/ и на председателите на постоянните комисии, които предварително са обявени като открити за журналисти.
- обявени от отдел “Пресцентър” на Народното събрание посещения на гостуващи делегации, пресконференции и други прояви.

14. Журналистите, фоторепортерите и техническите екипи са длъжни да носят закачени на видно място акредитационните пропуски през цялото време на престоя им в сградите на Народното събрание. Предвид високата степен на представителност на провежданите в сградата на Народното събрание мероприятия, журналистите, фоторепортерите и техническите екипи трябва да бъдат облечени по начин, подходящ за авторитета на институцията.

15. Акредитираните журналисти могат да следят пленарните заседания по мониторната уредба в Клуба на народния представител, Галерията за журналисти в западния кулоар на Народното събрание и/или от балкона на пленарната зала /западна страна/.

16. Заснемане на телевизионни репортажи от пленарните заседания се допуска само от двете фотогалерии в пленарната зала.

17. Заснемане в пленарната зала с камери и фотоапарати по време на пленарни заседания се допуска само с разрешение на председателя на Народното събрание.
Заснемането на заседания на парламентарни комисии се допуска с разрешение на председателя на съответната комисия.
Заснемането на репортажи в пленарната зала във време, когато няма пленарни заседания, се допуска чрез отдел “Пресцентър” на Народното събрание, съгласувано с началника на сектор “Квестори”.

18. Операторите и фоторепортерите не могат да заснемат народен представител, служител от администрацията или друго лице в сградата на Народното събрание, без предварително да са взели неговото съгласие.

19. Журналистите, фоторепортерите и техническите екипи трябва да осъществяват своята дейност на определените за целта места. Техният достъп в служебните помещения на Народното събрание се осъществява само с изричното съгласие на работещите в тези помещения, получено чрез отдел “Пресцентър”.

20. Издадените акредитационни пропуски се отнемат:
- по писмено искане на главния редактор или директор на съответното СМК;
- при груби нарушения на Правилника за вътрешен ред в Народното събрание и на тези правила, констатирани от длъжностно лице.

21. Отнемането на акредитационните пропуски се извършва по разпореждане на главния секретар на Народното събрание, след като в срок до две седмици от констатацията му бъде представено становището на комисия в състав: началника на Кабинета на председателя на Народното събрание, началника на отдел “Пресцентър” на Народното събрание, член на постоянната комисия по медии в Народното събрание и двама представители на парламентарните журналисти, излъчени и упълномощени от тях. В случай, че някой или всички от последните двама членове на тази комисия не бъдат излъчени в двуседмичния срок, останалите членове на комисията представят становище до главния секретар на Народното събрание, който издава разпореждане.


ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИ ЗА ЖУРНАЛИСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т. 10 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ И ДОСТЪПА ДО СГРАДИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ ЗА 2004 – 2005 г.

1. Абонамент за законопроекти, становища, решения, доклади, програма за парламентарен контрол и други материали на Народното събрание:
- за една година - 300.00 лв.
- за шест месеца - 200.00 лв.
- за три месеца - 100.00 лв.
- за един месец - 50.00 лв.
Тези цени се отнасят за средствата за масова комуникация. Други търговски дружества, организации и лица заплащат абонамент с 10% увеличение върху посочената цена.

2. Абонамент за емисия за предстоящи събития и информация за прояви, свързани с дейността на Народното събрание по факс:
- за една година - 300.00 лв.
- за един месец - 50.00 лв.

3. Изпращане на стенограми по електронна поща:
- за една година - 600.00 лв.
- за един месец - 100.00 лв.
- за отделна стенограма - 20.00 лв.
Съгласно технологичните срокове за изготвянето им, стенограмите се изпращат не по-рано от три часа след приключване на пленарното заседание.

4. Ползване на ксерокс услуги:
- формат А-4, едностранно Копие - 0.10 лв.
- формат А-4, двустранно Копие - 0.20 лв.

5. Ксерокопие от експресна стенограма от пленарни заседания, формат А-4 - 0.16 лв. на страница.

6. Ползване на факс-услуги:
- за първа страница - 0.50 лв.
- за всяка следваща страница - 0.40 лв.

7. Акредитация на журналисти, представители на средства за масова комуникация:
- за една година - 100.00 лв.
- за подмяна на пропуск – 10.00 лв.

8. Акредитацията да се извърши в срок до 15 октомври 2004 г. Издадените за 2003 – 2004 г. акредитационни пропуски са валидни до 15 октомври 2004 г.

Услугите се заплащат в счетоводството в сградата на Народното събрание на пл. "Ал. Батенберг" № 1, стая 156 от понеделник до петък, от 10.00 до 12.30 ч. и 13.30 до 16.00 ч.

Заплащането може да се осъществи и по банков път на следната сметка:
Сметка 3000170609
БИН 7302010001
Банков код 66196611
БНБ Централно Управление
Получател – Издателска дейност към НС

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини