Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
13/10/2004
Народното събрание прие:

1. Закон за ратифициране на Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г.
2. Закон за ратифициране на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с Протокол от 1997 г.
3. Закон за ратифициране на Европейската конвенция за ландшафта.
4. Закон за ратифициране на Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море към Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване.
5. Закон за ратифициране на Конвенцията относно гражданската отговорност при превоз на ядрени материали по море (Конвенция NUCLEAR).
6. Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество относно морското търсене и спасяване в Черно море.
7. Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи - приети на първо четене.

Депутатите започнаха второто четене на законопроекта за опазване на обществения ред и мерките срещу противообществени прояви, извършени преди, по време и след провеждането на спортни мероприятия.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини