Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за данък върху добавената стойност
19/11/2020

Ставка от девет на сто за доставка на храна за вкъщи, приготвена в заведения, гласува Народното събрание, което прие на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС). Тази ставка ще се прилага от 1 декември 2020 г. до 31 декември 2021 г.

Народното събрание реши данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс и е регистрирано по закона, да води електронен регистър за доставките, за които се счита за доставчик, и за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, в които участва. С промените се регламентира, че специалният режим за деклариране и отсрочено плащане на ДДС при внос може да се прилага от данъчно задължено лице, което към датата на вноса представи пред митническите органи стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, както и неакцизни стоки.

С измененията в закона, с които се променят разпоредби от Закона за корпоративното подоходно облагане, се увеличава размерът на необлагаемите социални разходи за ваучери за храна от 60 лв. на 80 лева. От облагане се освобождават и социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот".

Народното събрание разреши на държавни и общински служители да участват в бордовете на търговски дружества срещу възнаграждения. Изменението предвижда служител да може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала, на държавните предприятия, създадени със специални закони на основание в Търговския закон, както и в органите на управление или контрол на дъщерните им дружества, за което да получава възнаграждение.

По-рано Народното събрание подкрепи ветото на президента върху разпоредби от Кодекса на търговското корабоплаване и върна промените за повторно обсъждане.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини