Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Изказване на председателя на Народното събрание Георги Пирински на Конференцията на Председателите на парламенти на държавите-членки на
30/06/2006
Изказване на председателя на Народното събрание Георги Пирински на Конференцията на Председателите на парламенти на държавите-членки на ЕС
30 юни 2006 г., Копенхаген


Уважаеми господин Председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми дами и господа,

Като предстоящ член на Европейския съюз България днес е ангажирана със справянето с двойно предизвикателство – успешно да премине последната останала миля до членството от 1 януари 2007 г. и същевременно да се подготвим да допринесем за укрепването на Съюза като функциониращ модел за мир, стабилност и благосъстояние на гражданите. Българското Народно събрание играе основна роля в тези две направления на действие.

Що се отнася до приключването на реформите за изпълнение на всички ангажименти за членството, парламентът прие с преобладаващо мнозинство Декларация, с която одобрявя Плана за действие на правителство в отговор на Мониторинговия доклад на Комисията от 16 май. Ние продължихме модела на сътрудничество в работата си с правителството. Като пример бих могъл да цитирам общото усилие на Комисията по европейска интеграция и на Кабинета при осъвременяване Закона за защита на личните данни. Същевременно парламентът предприе по-целенасочен контрол върху прилагането на приетото законодателство и сме готови да работим през летните месеци в редовна сесия в отговор на необходимостта от приемане на проектозакони, внасяни от правителството.

Що се отнася до членството от следващия 1 януари, бих искал да се възползвам от тази възможност, за да изразя нашата дълбока благодарност към всеки един от вас, председатели на парламенти и уважавани представители на досега 21 страни-членки, които до този момент са приключили с ратификацията на Договора за присъединяване на България и Румъния. Позволете ми да заявя същото дълбоко признание за наистина изключителната солидарност, показана към България и Румъния от лидерите на парламенти на страните от Регионалната инициатива на последната среща преди една седмица във Варшава, които в заключителната декларация на тази среща отправиха призив към онези страни, които все още не са направили това, да ускорят процеса на ратификация, за да може той да приключи навреме.

Уважаеми господин Председател,

Същевременно сме напълно наясно, че истинските предизвикателства, с които България ще бъде призована да се справи, ще бъдат да допринесе положително за развиващия се Съюз, като се стреми същевременно да повиши своята конкурентноспособност и жизнен стандарт, използвайки предимствата на членството. Цялостната рамка за нашата подготовка са общите насоки, развити в хода на Австрийското председателство, което в момента приключва успешно и понастоящем се предават под започващото Председателство на Финландия.

Наистина, днес ние се намираме на исторически кръстопът за целия процес на европейска интеграция. В изказването си пред своя национален парламент преди по-малко от десет дни Н. Пр. министър-председателят на Финландия обърна внимание върху два основни проблема, пред които е изправен Съюзът днес, а именно – недостатъчна легитимност и неефективно вземане на решения, които водят до липса на видими материални резултати и така създават нещо като омагьосан кръг: гражданите не виждат практическото значение на Съюза в своите ежедневни дела, затова те искат по-силни действия от своите национални правителства, което от своя страна пречи за предприемането на решителни и креативни действия.

Напълно споделяме решимостта, че този омагьосан кръг трябва да бъде прекъснат – както в интерес на всеки български гражданин, така и в съответствие с основния общ интерес да запазим и да продължаваме да усъвършенстваме ЕС като общност, основана на ценности, съществуваща единствено за своите граждани. Съвместната сесия в Брюксел на 8 и 9 май за бъдещето на Европа бе особено полезна за широк кръг парламентаристи и очакваме с нетърпение следващата подобна среща под финландското председателство.

Несъмнено предстоящият период ще бъде пряко повлиян от въпросите, свързани с разширяването. Докато търсим да определим работещия баланс между отговаряне на критериите за членство и осигуряване на ефективно функциониране на Съюза, ние смятаме, че е жизнено важно интензивно да развиваме регионалното сътрудничество и интеграция. Цялата важност на последното няма нужда от по-ясно доказателство от опита на Северното сътрудничество през десетилетията на последния половин век и до настоящия момент. Въпреки съществуващите различия и афилиации, изключителните постижения на страната от този регион са ясно доказателство за жизнено важната роля на регионалната интеграция за устойчивия растеж и социалното благоденствие и сигурност.

Ние в България сме решени да продължим, под рамката на Съюза, нашия дългогодишен ангажимент за балканско сътрудничество. След като инициирахме рестартирането на многостранния процес на такова сътрудничество преди едно десетилетие, днес ние работим в подкрепа на изграждането на система от регионални мрежи за взаимодействие, която да подкрепи дълготрайни решения на критични проблеми, които все още не са решени и да осигури основата за ускорено развитие и различно качество на живот във всички страни от региона.

Уважаеми господин Председател,

Във Вашия наистина новаторски доклад Вие ни приканихте да разгледаме две определящи линии на парламентарно действие – наблюдение на субсидиарността като средство за по-голямо парламентарно участие в текущите дейности на Съюза и ангажиране в непрекъснатия дебат за бъдещето на ЕС. За българския парламент обсъжданите въпроси и внесените доклади на тази Конференция са особено ценни и от значение, тъй като понастоящем активно обмисляме начини и средства за преустройство на начина на работа на парламента.

Затова позволете ми отново да изразя нашата благодарност за цялата внимателна подготовка на тези дебати, както и да благодаря на Вас и чрез Вас на всички наши датски домакини за искреното им гостоприемство тук, в красивия Копенхаген.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини