Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промяна в състава на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
Сигнатура 112
Дата на постъпване 05/12/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Ахмед Юсеин Юсеин като член на Комисията по жалбите и петициите на гражданите.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/12/2001 - приет(приет в зала)