Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промяна в структурата на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 121
Дата на постъпване 21/12/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за структурата на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 66 от 2001 г.) РЕШИ: 1. Създава Министерство на енергетиката и енергийните ресурси. 2. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички последици, произтичащи от създаването на министерството.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/12/2001 - приет(приет в зала)