Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение относно изготвяне на ежегоден доклад за младежта
Сигнатура 164
Дата на постъпване 03/04/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание, като отчита особената важност на проблемите на младежта за цялото българско общество, като изразява увереност, че цялото общество следва да полага особени грижи за младите хора, като държавните институции имат основна роля в тези усилия, като намира за необходимо изработването и провеждането на цялостна, ясна и дългосрочна държавна политика, която да залага критериите и създава условия за решаването на проблемите на младите хора в различните сфери, като образование, свободно време, култура, спорт, професионална квалификация и реализация, борба с младежката престъпност и наркомания, като има предвид, че политиката за младежта следва да ангажира различни звена на изпълнителната власт, както и Народното събрание като законодателен орган и субект на парламентарен контрол върху дейността на правителството и на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Възлага на Министерския съвет да изготвя ежегодно доклад за младежта, в който да посочва основните приоритети на държавната политика за младежта, извършеното през годината и предвидените действия за следващата година. Годишният доклад се приема с решение на Народното събрание след провеждането на дебати.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/04/2002 - приет(приет в зала)