Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за провеждане на преговори и за сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Заемното споразумение между "Топлофикация - София"- ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект "Рехабилитация и модернизация на "Топлофикация - София" ЕАД
Сигнатура 203
Дата на постъпване 01/08/2002
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи от името на Република България Гаранционно споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Заемното споразумение между "Топлофикация - София" - ЕАД, и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект "Рехабилитация и модернизация на "Топлофикация - София" - ЕАД в размер до 30 млн. евро.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 01/08/2002 - приет(приет в зала)