Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2001 година
Сигнатура 204
Дата на постъпване 02/08/2002
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Приема доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2001 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 02/08/2002 - приет(приет в зала)