Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение относно изработването на графичните и цветните изображения на ордените и медалите на Република България
Сигнатура 317
Дата на постъпване 03/07/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за ордените и медалите на Република България РЕШИ: 1. Министерският съвет в срок до 31 юли 2003 г. да предприеме необходимите организационни и финансови действия и да осигури изработването на графичните и цветните изображения на ордените и медалите на Република България в съответствие със Закона за ордените и медалите на Република България. 2. Възлага на Министерския съвет да предостави в Народното събрание резултатите от изпълнението на т. 1 от решението в срок до 1 ноември 2003 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/07/2003 - приет(приет в зала)