Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 24 юли 2001 г. за структурата на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 320
Дата на постъпване 17/07/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 108, ал. 1 и 3 и във връзка с чл. 84, т. 7 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., бр. 65 от 2003 г.) Министерският съвет на Република България се състои от министър-председател, трима заместник министър-председатели и министри. Заместник министър- председателите и министрите ръководят отделни министерства, с изключение на министъра на държавната администрация и министъра без портфейл. 2. Министерствата са: Министерство на икономиката; Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Министерство на труда и социалната политика; Министерство на отбраната; Министерство на вътрешните работи; Министерство на финансите; Министерство на външните работи; Министерство на правосъдието; Министерство на земеделието и горите; Министерство на образованието и науката; Министерство на транспорта и съобщенията; Министерство на здравеопазването; Министерство на културата; Министерство на околната среда и водите. 3. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да определи функциите на министъра на държавната администрация и на министъра без портфейл.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/07/2003 - приет(приет в зала)