Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 321
Дата на постъпване 17/07/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 24 юли 2001 г. (ДВ, бр. 66 от 2001 г.) РЕШИ: 1. Освобождава: Николай Василев Василев като министър на икономиката; Лидия Сантова Шулева като министър на труда и социалната политика; Владимир Атанасов Атанасов като министър на образованието и науката; Пламен Василев Петров като министър на транспорта и съобщенията; Божидар Тодоров Финков като министър на здравеопазването; Неждет Исмаил Моллов като министър без портфейл. 2. Избира: Пламен Александров Панайотов за заместник министър-председател; Николай Василев Василев - заместник министър-председател, и за министър на транспорта и съобщенията; Лидия Сантова Шулева - заместник министър-председател, и за министър на икономиката; Христина Христова Велчева за министър на труда и социалната политика; Славчо Чавдаров Богоев за министър на здравеопазването; Игор Симеонов Дамянов за министър на образованието и науката; Филиз Хакъева Хюсменова за министър без портфейл.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/07/2003 - приет(приет в зала)