Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за освобождаване и избиране на председател на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност
Сигнатура 323
Дата на постъпване 23/07/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Станимир Янков Илчев като председател на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност. 2. Избира Венко Митков Александров за председател на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/07/2003 - приет(приет в зала)