Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за продължаване работата на Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България
Сигнатура 324
Дата на постъпване 25/07/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 и чл. 33, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание от 23 април 2003 г. за създаване на Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България (ДВ, бр. 42 от 2003 г.) РЕШИ: Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България, създадена с решение на Народното събрание от 23 април 2003 г., продължава да работи до изчерпване предмета на своята дейност, определен в посоченото решение.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/07/2003 - приет(приет в зала)