Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Правила за процедурата относно законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Сигнатура 325
Дата на постъпване 25/07/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Правила за процедурата относно законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, както следва: Правила за процедурата относно законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Чл. 1. Законопроектът за изменение и допълнение на Конституцията се обсъжда и приема в Народното събрание на три гласувания в различни дни съгласно чл. 155 от Конституцията на Република България. Срокът за разглеждането му по чл. 154, ал. 2 от Конституцията на Република България започва да тече от внасянето на законопроекта. Чл. 2. Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България, създадена с Решение на Народното събрание от 23 април 2003 г., изпълнява функциите на водеща комисия по този законопроект. Чл. 3. (1) На първо гласуване законопроектът се разглежда, след като Народното събрание изслуша доклада на водещата комисия и мотивите на вносителите. (2) При първото гласуване законопроектът се обсъжда и гласува по принцип и в цялост. Народните представители се изказват по основните положения на законопроекта, като обсъждането протича при условията и реда, предвидени за обсъждане на законопроекти при първо гласуване. (3) Законопроектът е приет на първо гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители. Чл. 4. (1) Народните представители могат да правят писмени предложения за изменение и допълнение само в текстовете на приетия на първо гласуване законопроект в 7-дневен срок. Не се разглеждат предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект. (2) В 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 1 водещата комисия внася в Народното събрание доклад, който съдържа направените в срока по ал. 1 писмени предложения на народни представители и становището на комисията по тях. (3) При второто гласуване законопроектът се обсъжда и гласува текст по текст, при условията и по реда на чл. 71, ал. 2, 3 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. (4) Законопроектът е приет на второ гласуване, ако са гласували три четвърти от всички народни представители за всеки текст. Чл. 5. (1) Между второ и трето гласуване не се правят предложения по текстовете. След второто гласуване комисията представя текста за трето гласуване, в който тя може да предлага само редакционно-технически поправки. (2) Третото гласуване е гласуване на законопроекта в цялост. Гласуването е поименно. (3) Законът е приет на трето гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/07/2003 - приет(приет в зала)