Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за съдаване на Временна анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в р. Лим
Сигнатура 403
Дата на постъпване 02/06/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна анкетна комисия, която да проучи: - данните, свързани с провеждането на екскурзията, довела до трагичната катастрофа, както и причините за нея; - необходимите промени в законовата уредба и подзаконовите нормативни актове и да ги предложи на Народното събрание и съответните държавни органи. 2. Комисията да извърши необходимите действия в срок от два месеца. 3. Комисията се състои от 15 народни представители – по двама от парламентарна група или съюз и независим. 4. Избира председатели членове на Временната анкетна комисия, както следва: Председател: Мариана Йонкова Константинова членове: Христо Любенов Георгиев, Бойко Стефанов Великов, Кръстьо Илиев Петков, Димитър Иванов Абаджиев, Иван Николаев Иванов, Исмет Яшаров Саралийски, Мустафа Зинал Хасан, Димитър Цвятков Йорданов, Лъчезар Благовестов Тошев, Сийка Недялкова Димовска, Недялко Иванов Калъчев, Георги Костов Станилов, Марио Иванов Тагарински, Стела Димитрова Ангелова - Банкова.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 02/06/2004 - приет(приет в зала)