Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Анели Чобанова и Румяна Георгиева към заместник министър-председателя и министър на икономиката г-жа Лидия Шулева
Сигнатура 404
Дата на постъпване 04/06/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Р Е Ш Е Н И Е във връзка с разискванията по питането на народните представители Анели Чобанова и Румяна Георгиева към заместник министър-председателя и министър на икономиката госпожа Лидия Шулева Народното събрание след като проведе разискване по питането на народните представители Анели Чобанова и Румяна Георгиева към заместник министър-председателя и министър на икономиката госпожа Лидия Шулева относно продажбата на пакет акции на Параходство “Българско речно плаване” АД – Русе, съставляващи 29,95% от капитала на дружеството, на Фондовата борса, без наличие на приета от Министерския съвет и одобрена от Народното събрание стратегия за приватизация на дружеството, на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Задължава Министерския съвет и Агенцията по приватизация да не предприемат никакви действия по промяна на държавния дял в капитала на дружествата Параходство “Българско речно плаване” АД – Русе и Параходство “Български морски флот” АД – Варна до приемане на стратегия за приватизация на същите, одобрена от Народното събрание. 2. Задължава Министерския съвет и Агенцията за приватизация в тримесечен срок от взимане на настоящото решение да изработят и приемат стратегия за приватизация на Параходство “Българско речно плаване” АД – Русе, и Параходство “Български морски флот” АД – Варна, и незабавното й внасяне в Народното събрание за одобрение. 3. Задължава Министерския съвет да представи решението си за приватизация на 30% от капитала на “Българско речно плаване.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/06/2004 - приет(приет в зала)