Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промяна в Комисията по икономическа политика
Сигнатура 410
Дата на постъпване 25/06/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Иван Георгиев Иванов като член на Комисията по икономическата политика. Избира Васил Христов Маринчев, Мария Иванова Ангелиева-Колева и Теодора Георгиева Дренска за членове на Комисията по икономическата политика.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/06/2004 - приет(приет в зала)