Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промяна в Комисията по бюджет и финанси
Сигнатура 411
Дата на постъпване 25/06/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: Освобождава Христо Йорданов Кирчев и Недялко Иванов Калъчев като членове на Комисията по бюджет и финанси. Избира Петър Владимиров Димитров, Енчо Вълков Малев, Лиляна Калинова Кръстева, Весела Николова Караиванова-Начева и Росица Георгиева Тоткова като членове на Комисията по бюджет и финанси.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/06/2004 - приет(приет в зала)