Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Сигнатура 415
Дата на постъпване 25/06/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: Освобождава Юлияна Дончева Петкова и Румяна Денева Георгиева като членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Избира Цонко Киров Киров и Стойчо Тодоров Кацаров за членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/06/2004 - приет(приет в зала)