Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в Комисията по земеделието и горите
Сигнатура 416
Дата на постъпване 25/06/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: Освобождава Цонко Киров Киров, Георги Костов Станилов и Евдокия Иванова Манева като членове на Комисията по земеделието и горите. Избира Никола Джипов Николов, Мирослав Петров Севлиевски, Веселин Борисов Черкезов и Любомир Пенчев Пантелеев за членове на Комисията по земеделието и горите.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/06/2004 - приет(приет в зала)