Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Сигнатура 420
Дата на постъпване 25/06/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Мария Ангелиева Колева и Николай Симеонов Николов като членове на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Избира Атанаска Михайлова Тенева-Ганева, Кина Симеонова Андреева и Христо Ганчев Марков за членове на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/06/2004 - приет(приет в зала)